Vevela’i Toloa Old Boys e Marist ‘Apifo’oú ke ikuna’i fe’auhi ‘a Hihifó

Posted: 16-Apr-2020 03:25 PM

Sports

Na’e ‘ikai ke toe lēvei pe faka’ilonga fehu’i ‘a e teuteu lahi ange ‘a e fānau mei he vaotaá, ‘i he’enau fakamahino ki he kau naite ‘o e kāsiá, ko kinautolu ‘oku tuha mo taau kenau ala ki he pale $30,000 ‘a e fe’auhi ‘akapulu ‘a Hihifó ‘i he’enau ikuna 34-17 ‘i he fainoló ‘i he Tokonaki kuo’osí.
Ko e mo’oni ko e va’inga fepolepolei ‘aupito eni ‘i he vaha’a ‘o e ongo kalapu tu’ukimu’a ‘o e fe’auhí, pea ‘oku ‘ikai sola ‘a ‘ena fa’a toutou fepaki he fainolo ‘a e ngaahi fe’auhi lalahi ‘o Tongatapú he ngaahi ta’u kuo maliu atú.
Ko e taki lelei na’e fai ‘e he kapiteni ‘a Toloá, ‘Atunaisa Latailakepa ‘o ngāue’aki hono putí ke fakapapau’i ko e ngaahi ‘aka fakahuú ko e poini ia pea ‘oku malava ke ne ‘omi ai ‘a e faikehekehé.
Kaekehe na’e ‘uluaki tata’o pē ‘a Toloa mei he’enau huká ‘onau taki ai ko e 7. Na’e ma’u ‘e he Marist ha tautea ‘o fokotu’u ai ‘e Pātelesio ‘One’one ‘enau fuofua poiní ‘o 7-3. Na’e toe tānaki atu ‘e ‘Atunaisa mo ha fo’i poini ‘e 3 mei ha tautea ‘o ‘unu hake ‘o 10 ‘a Toloa ki he 3. Na’e faka’ita heni ‘a e Marist ‘o fakahoko ‘enau ‘ohokai mālie he ofi ki he kakato ‘a e konga ‘uluakí ‘o fakahoko ai ha tata’o pea hū mo e ‘aká ‘o mālōlō ‘oku māhanga ko e 10-10.
‘I he konga hono uá, na’e ‘uluaki lēsisita ‘e he Marist ‘enau poini ki he papa mei ha tata’o mālie mei he’enau tautua’aá fakataha mo e hū ‘a e ‘aká ‘o nau ‘unu ai ‘o taki ko e 17-10. Ne ngāue’aki heni ‘e he Marist ‘enau tautua’aá he na’e hangē kuo kamata ke hē ‘a Toloá, ka na’e iku eni ke fehālaaki ‘enau feesí ‘o fa’oa paasi ai ‘a e feesi ‘a Toloá ‘o toki puke mai pē mei he laini tata’ó. Na’e ‘akahi ‘e ‘Atunaisa ‘o hū ‘o māhanga ko e 17-17.
Ko e taimi eni na’e ‘ikai ke ongo’i ‘e he kau poupoú ‘oku toe tonu ha me’á he na’e mātu’aki mālie ‘aupito ‘enau feta’ota’omí. Na’e mahino ‘a e lelei ange ‘a e tautua’ā ‘a e Marist pea na’e mafuli ai ‘a Toloa ‘o ngāue’aki ‘enau fouetí ‘o nau tuki taufetongi pē ‘o iku fakahoko ai ‘e Toloa ha tata’o ‘e 2 mei he’enau fouetí pea hū mo e ongo ‘aka fakahū ‘o mavahe ai ‘a Toloa ko e 31-17.
‘I he tātāi’i ‘a e taimí na’e ‘ikai pē ke fiemālie heni ‘a Toloa, ka e toe hanga atu ‘a ‘Atunaisa ‘o tuki tāpuni ‘a e puha mate ‘a e Marist mei ha’ane fo’i tolopu ‘o hū ‘o toe ‘unu hake ai ‘a Toloa ‘o 34-17.
Na’e fetukuaki holo ai pē ‘a e va’ingá ‘o ‘ikai pē ha toe felave ‘a e feinga ‘a e Marist he na’e hange mai ‘a e laini tifeni ‘a Toloá ha ‘ā maká ‘o a’u ki he ‘osi ‘a e taimí kuo nau ikuna ‘ae fe’auhi ‘a Hihifó mo e $30,00.
Na’e fika ua ‘a e Marist mo e $20,00, tolu ‘a e Fuekafá mo e $10,000, fā Fasi Ma’ufanga/Ngele’ia mo e $80,000 pea nima ‘a Kolomotu’a mo e $6,000.

 

 

Views 390

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…