‘Ikai toe fo‘ofo‘ou Solomone Kata ki he ‘iunioní

Posted: 16-Apr-2020 03:47 PM

Sports

Kuo to’oa pē ‘a e loto ‘a e faiako ‘a e Brumbies, Pete Hewat ‘ia Solomone Kata he teuteu atu ke kamata ‘a e fe’auhi Super ‘o e ta’ú ni ‘i he mahino ‘oku ‘ikai ke toe fakafo’ofo’ou ‘a Kata ia ki he ngaahi ‘ēlia mo e lao ‘o e ‘akapulu ‘iunioní pea kuo ne pehē ai ‘e malava ‘e he to’a va’inga liiki tutuku ko ení ke ‘ene ‘omi ha faikehekehe ki he tautua’ā ‘a e Brumbies.

Ko e ta’u 25 pē eni ‘o Kata pea na’á ne fakamo’oni aleapau mo e ACT Brumies ‘i he hili ko ia ‘a e to’u va’inga NRL ‘o e ta’u kuo’osí ‘a ia na’á ne mavahe ai mei he liikí lolotonga ‘ene aleapau va’inga mo e kalapu Melbourne Storms ‘a ia ‘e toki ‘osi ki he kakato ‘a e fe’auhi ‘o e ta’ú ni.

Ka na’e fili ‘a e to’á ni ia ke toe foki ki he ‘akapulu ‘iunioní ‘a ia ko e sipoti na’e talu ‘ene va’inga hake ai mei he’ene kei si’í kimu’a ke toki tafoki ki he liikí.
Na’e pehē ‘e he faiakó pea mo hono kaungā va’ingá pē, ‘oku faingofua ‘aupito ‘a e fakafokifoki mai ‘o Kata ki he ‘iunioní neongo ‘a e ta’u ‘e 6 ‘ene va’inga he liikí pea ‘oku hā mei ai na’e te’eki ngalo atu ha me’a ‘e taha fekau’aki mo e ‘Iunioní mei he tangatá ni.

Hangē ko ia na’e fa’a ‘oatu he ngaahi ‘ātikolo kimu’á, Ko Solomone Katá na’á ne tupu hake ‘i Vava’u pea kamata pē ai ‘ene va’inga ‘akapulú. Na’á ne hiki mai ki Tonga ‘o hoko atu ‘ene va’ingá ‘i he ngaahi timi fakaako ‘a e Kolisi ‘Apifo’oú pea na’á ne taki’i ‘a e ikuna ‘a e fe’auhi fakaako ‘o hono to’ú ‘i he fainoló ‘o ma’u ai hono fāingamālie ke hiki atu ‘o ako mo va’inga ‘i Nu’usila.
Na’e to’oa ‘a e tokolahi ‘i hono talēnití pea na’e vave ‘a e ala atu ‘a e kalapu NRL pē ‘e taha ‘a Nu’usilá, ‘a e Warriors ‘o piki he talavoú ni ‘o makatu’unga ai ‘ene tafoki ki he liikí. Talu mei ai kuó ne ‘osi va’inga tu’o 93 ma’ae Warriors kimu’a ke toki mavahe he konga loto ‘o e ta’u kuo’osí ki he kalapu ‘a e Melbourne Storms.
‘Oku ‘ikai sola foki ‘a e talavoú ni ia ki he’ene fakafofonga’i lelei ‘a Tonga he liikí he timi ‘a e Mate Ma’a Tongá pea ko ‘ene tesi fakamuimuí pē ‘i he ta’u 2018 ‘i he va’inga mo e Kangaroos pea na’á ne fakahoko ai ‘a e fuofua tata’o ‘a Tongá.

Ko hono lahí ko e senitimita ‘e 177cm pea mamafa fe’unga mo e kilo ‘e 104kg. Na’á ne va’inga he tu’unga senitaá he NRL mo e tesi fakavaha’apule’angá pea ngalingali ko e tu’unga pē eni ‘e toe vakai’i ai ‘e he faiako ‘a e Brumbies ‘a Kata ki he’ene timí pea na’á ne pehē ‘e potupotu tatau ‘ene tautua’aá kapau ‘e hū ‘a Kata ‘o va’inga he sekení kae senitā mai ‘a e to’a Fisi ko Tevita Kuridrani, taimi tatau ‘e toe malava pē ‘a Kata ia ke va’inga fakatou’osi he senitaá pea mo kapakaú.
Ko e manatu ‘a e Kele’á ko Katá na’e va’inga he tu’unga haafé ‘i he timi fakaako (senior) ‘a ‘Apifo’oú pea ko e taha eni ‘a e tu’unga ‘e malava ke ne toe va’inga pē ai foki.
Kaekehe ‘oku ‘i ai pē foki ‘a e kau toetoenga mai mei he sikuati ‘o e ta’u kuo’osí pea ‘e pau ke fakafekiki lahi ‘a Kata ia ki he tu’unga ko ení mo kinautolu ‘o kau ai ‘a e talavou Ha’amoa ko Irea Simone. Ka ko e lelei tahá pē te ne ikuna ‘a e loto ‘o e faiakó.

 

Views 389

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…