KOKA'ANGA

Posted: 16-Apr-2020 03:57 PM

Community

'Oku fie vahevahe atu heni ha ngaahi fakamatala 'i he ngaahi tafa'aki kehekehe pea meiʹ he ngaahi feitu'u kehekehe. Ka 'i ai ha ngaahi tānaki pe fakatonutonu, 'e fakafiefia pea tokoni 'aupito ka lava 'o vahevahe mai.

 

'Oku ngaohi e ngatuʹ mei he 'akau ko e hiapo.  Ko e hiapoʹ ko e 'akau huli pea 'oku ui 'a e fanga ki'i huliʹ ko e afu.  'Oku ta'ata'aki pe 'a e afuʹ 'o tō fakalelei pea tauhi ke mā'ala'ala.  'Oku tauhi e afuʹ ke 'oua e va'ava'a 'aki hono pakipaki 'o e mukomuka'i va'ava'a kotoa pe 'oku hā he sino'i afuʹ.  Ka lava ha ta'u 'e ua pe lahi ange pea tā leva e hiapoʹ.  Ko hono tā 'oku ui ko e amusi.

 

Description: Image result for Tonga hiapo

 

'Oku tānaki 'a e hiapo kuo amusiʹ 'o tuku ke mae pea 'osi mo hono to'iʹ kae toki hae.  'Oku hae faka'angataha pe 'a e sino'i hiapo 'e taha ke ma'u mei ai 'a e lau'i tutu loloa 'e taha.  Ko e fālahi 'o e lau'i tutu 'e tahaʹ meimei ko e vaeua'i hanga. 'Oku fohi 'a e tu'a kili 'o e lau'i tutuʹ ke ma'a pea tauaki ke mōmoa mo mātu'u.  Hili iaʹ 'oku fakatauhoa 'a e lau'i tutuʹ ki he hoa'i tutu 'e hongofulu pe lau'i tutu e uofulu pea takai ia ko e takainga tutu 'e taha.  'Oku ui 'a e takainga tutu 'e tahaʹ ko e tekau.  Ko e tekau 'e hongofuluʹ ko e ta'anga tutu 'e taha.

 

Description: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Hiapostrip.jpg

 

 

Ko e naunau mahu'inga 'oku fiema'u ki he ngāueʹ 'oku hoko ko e kumete vai, moe tutua pea moe ike.  'Oku veteki 'a e takainga tutuʹ 'o fola fakalau'itutu ('a ia ko e hoa'i tutu) he funga tutuaʹ pea fakapā (tā) 'aki 'a e faha'i ike 'oku tongitongiʹ ke molū.  'Oku hoko atu pe 'a e fakapā mo hono toutou fakavai 'o e lau'i tutuʹ ki he'ene molū.  'Oku fulihi leva 'a e ikeʹ ki hono faha'i 'oku tokaleleiʹ 'o fakatokalelei 'aki e lau'i tutuʹ.