Halaia ‘Eikivaka MV ‘Onemató ki he ‘ova uta e kau pāsesé ‘i he fakangatangatá

Posted: 14-May-2020 10:14 AM

Courts

Kuo halaia ‘a e ‘Eiki vaka ‘a e MV ‘Onemató, ‘Evona ‘Akau ‘i he fakamaau’anga lahí ‘i Nuku’alofa ‘i he ‘aho 4 ‘o Meé – fekau’aki eni mo ‘ene fakangofua ke folau ‘a e vaká mo ha kau pāsese ‘e toko 365 ‘a ia ‘oku ‘ova eni ia ‘i he fika fakangatangata kuo tu’utu’uni ki he tokolahi fe’unga ‘o e kau pāsese ke folau mo e vaká ko e toko 150.

Ko e folau eni ‘i Sānuali ‘o e ta’u kuo’osí mei ‘Eua ki Nuku’alofa ‘a ia na’e pehē ‘e he ‘Eiki Fakamaau Lahí, Justice Cato ‘oku ne fu’u hoha’a lahi ‘aupito ki he me’á ni ‘i he’ene tokanga atu ki he tu’unga malu mo e hao ‘o e folau ko eni na’e fakahokó.

Kuo toloi ai ki he ‘aho 5 ‘o Suné ke toki hilifaki ki ai hono tauteá ka kuo pau ke ‘omai ha līpooti mei he ‘ōfisi malu’i angaleleí pehē ki he fakaikiiki kakato fekau’aki mo e kautaha ‘oku nau fakalele ‘a e vaká ‘a ia ‘oku laiseni eni ‘i he hingoa ko e ‘Eua Sea Transportation Council Cooperative Society Ltd ‘o kau ki heni ‘a e konisitūtone, kau mēmipa, kau ‘ōfisa mo e tu’unga fakapa’anga ‘o e kautaha vaká.

Ko e hopo ko ení na’e lele ia ‘i he uike kuo’osí pea na’e hā ‘i hono ‘ohake ‘a e puipuitu’á ‘i he fakamaau’angá, ko e folau eni na’e fakahoko ‘i he houa efiafi ‘o e ‘aho 9 ‘o Sānuali 2019 mei ‘Ohonua, ‘Eua.

‘Oku pehē na’e ‘i ai ‘a e feta’emahino’aki ‘i he kapitení; Sione Pateta pea mo e pulé ‘i he pongipongi ko iá kimu’a eni ke folau atu ‘a e MV ‘Onemató mei Nuku’alofa ki ‘Euá pea ko e faka’iloá, ‘Evona ‘Akau ko ia na’e meti ‘uluaki he folau ko ení.

Na’e pehē ‘e Pateta ‘i he’ene fakamatala fakamo’oni he hopó, na’e tupu mei he’ene feta’emahino’aki mo e pulé ‘i Nuku’alofá ke ne hifo ai mei he vaká ‘i he’ene tu’uta pē ki ‘Euá pea ne fakafisi ke toe heka ki vaka ki he teu koia e folau foki mai ki Nuku’alofá.

Na’e totonu ke mavahe mai ‘a e MV ‘Onemató he taimi 2:45pm he ho’atā efiafi tatau mei ‘Eua, ka na’e toe toloi ‘i ha ngaahi laui houa koe’uhí na’e ‘i ai pē ‘a e fanga ki’i me’a na’e fiema’u ke fakalelei’i ‘i he vaká pehē ki hono kumi ha meti ‘uluaki ‘oku taau mo fe’unga ‘i ‘Eua ke tokoni kia ‘Akau –  ‘a ia naane heke hake ‘o ‘eiki vaká he kuo hifo foki ‘a e kapitení ia ‘i ‘Eua.

Fakafuofua ki he taimi 6:00pm na’e tuku folau mai ai ‘a e MV ‘Onemató mei ‘Eua ki Nuku’alofa. Na’e toki tu’uta ki Nuku’alofa fakafuofua ki he taimi 9:30pm ‘o e efiafi tatau pē. Na’e ‘ikai ha palopalema pe faingata’a ne hoko lolotonga ‘a e folau ko ení tuku kehe ange pē ‘a e maumau’i ‘e he ‘Eiki vaká ‘a e tu’utu’uni fakangatangata ‘o e kau pāsese ki he folaú.

Ko e lāunga’i ‘o e faka’iloá na’e fakahoko ia ‘e ha ‘ōfisa mei he Poate Taulangá (Port Authority), ko Senituli Lavaka na’á ne sivi ‘a e vaká ‘i he’ene tū’uta ko ia ki he uafu Fāuá.

‘I he’ene fakamo’oni he hopó na’á ne pehē na’e lava pē ke ne tala ‘a e fu’u tokolahi ‘a e uta e vaká he’ene fakaofiofi maí pea na’e ‘ikai ke ne ‘ilo ‘e ia na’e ‘ikai kau mai ‘a e Kapitení ia he folau ko ení.

Ko e ta’u lahi kuó ne ngāue ai ‘i he Poate Taulangá pea ko hono fatongia ia ke vakai’i mo sivi ha vaka uta pāsese kimu’a ke mavahe mo tu’uta kau ai mo hono vakai’i ‘a e tokolahi ‘o e kau pāsesé pe ‘oku fehoanaki mo e pēmiti pe ngofua fakalao kuo ‘osi savea’i ke uta ‘e he vaka ko iá.

Kaekehe na’á ne lau ‘a e tokolahi ‘o e kau pāsese he folau ko ení ‘one lēkooti ia he’ene diary ‘a ia na’e hoko eni ko ha fakamo’oni fakahāhā ‘i he hopó ni.

Na’e toe kau ai mo ‘ene līpooti ko e faka’iloá, ‘Evona ‘Akau na’e ‘Eiki vaka mai he folau ko ení ‘o fetongi ‘ae kapitení, ‘a Sione Pateta. Na’e fakahā ange ai ‘e Lavaka te ne līpooti eni ka na’e fakahā ange ‘e ‘Akau ia na’e faka’atā ia ke ne folau mai moe kau pāsese ko ení ‘e he ‘ofisa malini ‘i ‘Euá.

Na’e pehē ‘e Justice Cato, ko e tokolahi ‘o e kau pāsesé na’e fu’u ‘ova he folau ko ení, tautefito ko e folau eni ‘i he konga tahi ‘oku fakatu’utāmaki he taimi lahi kae tautefito ‘i he taimi po’ulí pea ‘oku ne fu’u hoha’a lahi ai ki he malu ‘o e folau ko ení mo hono pule’í.

 

Views 278

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…

International
FAKAHU KAU FA’U LAO MALOLO ‘I HONG KONG HE LAKA FAKAHAHA TUPU…

HONG KONG (Reuters) – Pehe ‘e he kau Polisi Hong Kong na’a…

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…