Halaia ki he tauhi ha mahafu te’eki laiseni

Posted: 14-May-2020 10:21 AM

Courts

Na’e tu’utu’uni ‘e ‘Eiki Fakamaau Lahi - Niu ‘i he ‘aho 28 ‘o ‘Epelelí ke mo’ua pa’anga ‘e 200 ‘a Siuta Ngahe ta’u 44 ‘o Tokomololó hili ia ‘ene tali halaia ki hono ma’u mo ha fo’i mahafu .22 ‘e 44 ‘a ia ‘oku ‘ikai ‘i ai ha’ane laiseni ki ai.

Kuo pau ke ne totongi ‘a hono mo’uá ‘i loto ‘i he ‘aho ‘e 14 ka ‘ikai ‘e ngāue pōpula ‘i he māhina ‘e 3.

Ka na’e ‘ohake ‘e he fakafofonga lao ‘a e faka’iloá ‘i he fakamaau’angá ‘a e ‘uhinga hono tauhi ‘e he faka’iloá ni ‘a e mahafú.

Na’á ne pehē ‘i Mā’asi 2018 na’e fakatau atu ai ‘e he faka’iloá ‘ene puaka ‘e 2, pea na’e ‘alu ange ‘a e tokotaha fakataú mo ha ‘ōfisa polisi ‘a ia na’e ‘i ai ‘ene me’afana .22 kuo ‘osi laiseni ia ki ai ke ne fana’i ‘a e puaká kenau ‘alu mo ia.

Na’e ‘alu ange ‘a e ‘ōfisa polisí mo ‘ene ki’i puha mahafu .22, ka na’a nau mavahe mo e puaká hili hono tamate’í kae ngalo ‘ene puha mahafú na’e hili pē ‘i he funga pou ‘i he ‘ā puaka ‘a e faka’iloá.

Na’e toki ‘ilo ‘e he faka’iloá ia ‘a e puha mahafú ‘i he’ene ‘alu atu ke fafanga ‘ene puaká ‘i he pongipongi ‘e tahá ‘oku kei hili mai pē he poú. Na’á ne to’o leva ‘a e mahafú ‘o tuku ki hono falé ‘o fakatatali ai ki ha fetu’utaki ange ‘a e polisí pē ko ha’ane foki ange ‘o ‘ave ‘ene mahafú. Ka na’e ‘ikai ke toe foki atu ‘a e polisí ia talu mei ai.

Kaekehe ‘i Mā’asi 2019, na’e fakahoko ai ha kumi koloa ‘a e kau polisí ‘i hono ‘apí ‘o ma’u ai ‘a e mahafú.

Ka na’e pehē ‘e Fakamaau Niú, ko e laó ‘oku ne fakahinohino pau mai ai, ‘oku tapu ke tauhi ha mahafu kae’oua kuo ‘i ai ha’ate laiseni. Pea na’e totonu pē ke ne fetu’utaki ai pē ia he vave tahá ki he ‘ōfisa polisí he taimi pē na’á ne ma’u ai ‘a e mahafú ‘i he’ene ‘ā puaká.

Ka ko e fēhalaaki hení ko ‘ene to’o ‘o ‘ave ‘a e mahafú ‘o tauhi ‘i hono falé, kae ‘ikai ke fetu’utaki ki he kau polisí pe ko e polisi ‘oku ‘a’aná.

Pea kapau ko e mo’oní eni na’á ne fakamatalá, na’e mei malava ke vakai’i eni ki he kau polisí ke fakamo’oni’i tonu mei he ‘ōfisa polisí pea ‘e ‘ikai kei hoko atu hono faka’iló, ka ko hono mo’oní na’e ‘ikai mo’oni ‘ene fakamatalá.

Kaekehe na’e tu’utu’uni ke ne totongi ‘a e mo’ua pa’anga ko ení ka ‘ikai ‘e ngāue pōpula.

konatapú – pea mahu’inga ke faka’ehi’ehi mei hano toe fakahoko ha hia he vaha’a taimi hono malu’í, he ka talangata’a ki he ngaahi makatu’unga ko ení ‘e puke ke ‘alu ‘o ngāue’i hono tauteá.

 

 

Views 364

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…

International
FAKAHU KAU FA’U LAO MALOLO ‘I HONG KONG HE LAKA FAKAHAHA TUPU…

HONG KONG (Reuters) – Pehe ‘e he kau Polisi Hong Kong na’a…

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…