Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i Ma’ufanga

Posted: 26-May-2020 12:32 PM

Courts

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki he fakapō, ‘i he fekau’aki eni mo e pekia ha tangata ta’u 67 ko Ned Cook ko ha ‘ōfisa taki ngāue eni mei he Salvation Army ‘o tukuaki’i ki hano ‘ohofi ia ‘i he efiafi Falaite ‘aho 15 ‘o Meé ‘i he hala Vuná ‘i Ma’ufanga.
Na’e tuku mai mei he Tokoni Komisiona Polisi Le’ole’ó, Tēvita Vailea ha fakamatala ‘o pehē kuo ‘osi puke ‘a e faka’iloá ni ‘o tauhi ‘i he malumalu ‘o e kau polisí ka ‘oku te’eki kenau tuku mai ‘a hono hingoá.


‘E toki hā ‘a e talavou ko ení ‘i he fakamaau’anga polisi ‘i Fasí ‘i he ‘aho Mōnite 25 ‘o Mē.
‘I he lolotongá ni ko e faka’iloá pē kuo ‘osi faka’ilo ki he hia ko e fakapō, neongo ‘oku kei hokohoko atu pē ‘a e ngāue mo e fakatotolo ‘a e kau polisí ke fakapapau’i ‘a e mo’oni kakato mo e tupu’anga ‘o e mālōlō ‘a e pekiá.
‘Oku ‘iloa foki ‘a e pekiá ‘i he’ene taukei pea taki mu’a ‘i he ngāue ki hono tokoni’i ‘a e fānau tupú mei he ngaahi ola tamaki ‘o e faito’o konatapú pehē ki he ‘olokaholó.
Na’e toki mālōlō ‘a Cook ‘i he ‘aho Sāpate ‘aho 17 ‘i he falemahaki Vaiolá.
‘Oku ‘amanaki foki ke fakahā’ele atu ki Nu’usila ‘a pongipongi ki hono fāmilí.

 

Views 320