Tu’utu’uni ‘Eiki Fakamaau Lahí ko hono toloi faka’osi pē eni e hopo ‘a Lavulavú

Posted: 04-Jun-2020 11:21 AM

Courts

Kuo fakaha he Fakamaau’anga Lahi ‘ae toloi koia ‘ae hopo ‘a ‘Etuate mo ‘Akosita Lavulavu  ke toki fakahoko kihe ‘aho 7 ‘o Siulai.
Ko e faka’ilo ‘o Lavulavú ki he tohifekau ‘e ua ‘a ia ko e ‘Ma‘u ha pa‘anga pe koloa ‘i ha fakamatala loi” pea mo e ‘Ngaue‘aki ‘i he ‘ilo ha ngaahi tohi ngāue kuo tohi loi‘I’.
Na’e pehe ‘e he Fakamaau Lahi Cato ko hono toloi faka’osi pē eni ‘ene hopó he ’oku hanganaki atu ia ki ha’ane folau ‘eve’eva ki hono fonuá fakafuofua ki Sune.
Ka na’e pehee foki ‘e ‘Etuate ia koe kei toloi pe ‘ene hopó koe fakatatali ki ha taimi ke ‘ataa ai e Fefolau’aki kae ha’u ‘ene ongo fakafofonga laó mei muli ‘a ia ko William Edwards pea mo Stanton ki he’ene hopó he ’oku na lolotonga sitaka atu ai.
Ko e ‘uhinga tatau pē eni na’e toloi mai ai ‘ene hopó mei he ‘aho 15 ‘o ‘Epelelí ko e kei tukuvakā atu ‘ene ongo loeá he kei tātāpuni ‘a e kau’āfonuá.
Ko e tukuaki’i eni ‘o e ongo faka’iloá ‘i ha līpooti ‘ātita na’e fakahoko ki he pa’anga tokoni ‘a e Pule’angá ki he ngaahi ‘apiako ma’olunga angé ‘i he ‘aho 5 ‘Okatopa 2016, ‘a ia ‘oku pehē na’e ‘ikai mo’oni mo tonu ‘a e fakamatala -  ‘o fekau’aki mo e tokolahi totonu ‘o e fānau ako na’e ako ‘i he ‘apiako ‘Unuaki ‘o Tonga Royal Institute – na’e fakalele mo tokanga’i ‘e he ongo mātu’á ni mei he vaha’a taimi 2013 -2015.
Na’á na ‘osi tali tonuhia pē ki he faka’iló pea ko hono toutou ui ko ení ke fokotu’u ha taimi pau ke fakahoko ai ‘ena hopó.

 

Views 838

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…