‘Eke ‘e Lord Tu’ivakanō ki he Pule’anga $5 miliona ki he Faka’ilo Fakalotokovi

Posted: 05-May-2021 03:24 PM

Courts

Kuo faile ‘i he Fakamaau’anga ‘aho 7 ‘o Ma’asi 2021 hano Faka’ilo mo 'eke maumau ‘e Lord Tu’ivakanō ‘a e kau Faka’iloa ‘e toko 3 ‘a ia ko e Faka’iloa ‘Uluaki ko e Komisiona Polisi Stephen Caldwell, Faka’iloa Ua ko e ‘Ateni Seniale Linida Folaumoetu’i pea koe Faka’iloa Tolu ko e Pule’anga Tonga.

Ko hono faka’ilo ‘eni ‘e Lord Tu’ivakanō ‘a e kau Faka’iloa mo ‘eke ‘a e pa’anga maumau ‘oku laka hake he pa’anga ‘e $5 miliona ki hono puke ta’e ‘uhinga ia ‘e he kau polisi, fakahū pilisone ‘ikai ha ‘uhinga mo ta’efakalao, fakahalaia’i ia (conviction), tautea ia (punishment) pea mo hono faka’ilo fakalotokovi (malicious prosecution) ‘o ‘ona.

Ko e ngaahi ngāue hala mo ta’e’uhinga ‘i he taumu’a fakalotokovi mo fakaongoongo kovi ko’eni ‘i he’ene hā ‘i he tohi ‘eke ‘a Lord Tu’ivakanō (Satement of Claim) na’e hoko ia mei he vaha’a taimi ‘o e ‘aho 1 ‘o Ma’asi 2018 ki he ‘aho 6 ‘o Nōvema ‘o e ta’u 2020.

Komisiona Polisi Stephen Caldwell

Ko e ngaahi ngāue fakalotokovi foki ko’eni ‘i he’ene hā ‘i he ‘eke ‘a Lord Tu’ivakano na’e fakahoko ia ‘e he Kau Polisi ‘i hono tataki ‘e he Komisiona Polisi ‘i he fengāue’aki mo e Minisitā Polisi ‘o e ‘aho taimi koia Mateni Tapueluelu, ‘Ateni Seniale mo hono ‘Ofisi pehe ki he kau Talatalaaki na’a nau ngāue ki hono faka’ilo ‘o Lord Tu’ivakanō pea mo e Pule’anga Tonga.

‘Oku toe hā pē he ‘eke ko’eni ‘a Tu’ivakanō koe Palēmia kuo pekia Samiuela ‘Akilisi Pohiva na’e ngāue ki hono faka’ilo ‘o ‘ona ki he ngaahi hia ni.

'Ateni Seniale Linita Folaumoetu'i

Na’e faka’ilo foki ‘a Tu’ivakanō fekua’aki mo e faihala (Dishonest Charges) ki he tikite ‘e 10 ‘o kau kiai ‘a e faka’ilo ‘e ua ki he fe’ave’aki ‘a e pa’anga ‘uli (money laundering), faka’ilo ‘e 1 ki he fakamatala loi ke ma’u ai ha paasipooti, faka’ilo ‘e 2 ki he fuakava loi pea tikite leva ‘e 7 ki he totongi fakafufū (bribery) 'o ha kau ‘ofisa ngāue fakapule’anga.

Na’e a’u mai ki he ‘aho na’e fakahoko ai ‘a e hopo ko’eni ‘i he Fakamaau’anga Lahi na’e toe mai pe ‘a e tikite ‘e 10 ‘a ia koe 1 ki hono fe’ave’aki ha pa’anga ‘uli (money laundering), 2 ki hono totongi fakafufū ha kau ‘ofisa ngāue faka-Pule’anga ki he fakamatala loi ke ma’u ai ha paasipooti (making false statement) pea moe fuakava loi.. (perjury) ‘a ia ko e ngaahi faka’ilo ia ki he faihala (dishonesty charges) ‘oku makatu’unga ai ‘a e ‘eke ko’eni ‘a Tu’ivakanō pea mo e ma’u ha me’atau mo e mahafu te’eki laiseni ‘a ia na’e tali halaia kiai ‘a Tu’ivakanō pea na’e tautea pa’anga pe ia ai.

Na’e tu’utu’uni ‘e he Fakamaau’anga ke tamate’i ‘a e tikite ‘e 6 lolotonga ‘a e hopo ko’eni koe ‘ikai ha fakamo’oni pea na’e hoko atu ‘a e hopo ‘o tu’utu’uni ai ‘e he kau sula ia ke mo’ua ‘a Tu’ivakanō ki he tikite ‘e ua koe fakamatala loi mo e fuakava loi ‘a ia na’e tautea ai ia ‘ehe Fakamaau’anga Lahi kene ngāue ki he Komiunitī 'i he houa ‘e 100 pea malu’i anga lelei ia ‘i he ta’u ‘e ua ke ‘oua tene toe fakahoko ha hia pea kapau tene toe fakahoko ha hia ‘e tautea ngāue popula leva ia ki he ta’u ‘e ua.

 

Palēmia Lolotonga Dr. Pohiva Tu'i'onetoa

Na’e tangi ‘a Tu’ivakanō ki he Fakamaau’anga Tangi pea nae tukuange ‘e he Fakamaau’anga Tangi ‘a Tu’ivakanō pea na’a nau fakamahino na’e hala hono tautea ‘o Tu’ivakanō pea na’e ‘ikai ha fakamo’oni ia na’a ne fakahoko ‘a e ongo hia koia. Na’e tukuange ‘e he Fakamaau’anga Tangi ‘a Tu’ivakanō ka kuo kakato ‘ene ngaue’i 'e ia hono tautea ki he Komiunitī.

‘Oku malie he koe kimu’a pea kamata ‘a e hopo na’e toutou fakahū atu ‘e he timi taukapo ‘a Tu’ivakanō ‘oku ‘ikai ha fakamo’oni ke fakahoko ha hopo ka na’e kei vilitaki pe ‘a e kau Talatalaaki ke fakahoko pē ‘a e hopo. Na’e tu’o ua hono fakatokanga ‘e he Tu’i Fakamaau Lahi ke holomui ‘a e ngaahi faka’ilo he ‘oku ‘ikai ha fakamo’oni pea toki holomui 'a e Talatalaaki hili ia ha ngaahi uike mei hono fakahoko ‘o e hopo ko’eni.

 

Palēmia kuo pekia 'Akilisi Pohiva

‘I he ‘eke ko’eni kuo fakahoko ‘e Tu’ivakanō ‘oku ne ‘ohake ai ‘a e ngaahi faingata’a na’e fehangahangi moia lolotonga ‘a e laka hake he ta’u ‘e ua hono ta’ofi ia ke ‘oua ‘e toe folau ki muli lolotonga ia ‘oku mahamahaki tukukehe ange ‘a hono tukuhake mo tukuhifo hono hingoa pehe ki hono famili ‘e he ngaahi mītia pea mo e mafuli ‘a e tokolahi ‘o e fonua ‘o kau ai ‘a e tokolahi hono kainga ‘o sio kiate ia koe tokotaha faihia.

‘Oku toe mafatukutuki foki he ko Tu’ivakanō ko e Nōpele ‘a e Tu’i, Minisitā he ta’u lahi, Sea he Fale Alea ‘o Tonga pea hoko koe fuofua Palēmia ‘o Tonga hili ‘a e liliu faka-Temokalati pea ‘oku kei Fakafofonga Fale Alea pē ‘o a’u mai ki he ‘aho ni.

 

Minisitā Polisi Malolo Mateni Tapueluelu

Ko e hopo ‘aki pe ‘eni hono ua kuo fakahoko he fonua ni fekau’aki mo e faka’ilo fakalotokovi (malicious prosecution) pea ‘oku makehe ‘a e ‘eke ko’eni ‘a Tu’ivakanō ‘o fakatatau mo e tu’unga ‘oku ‘i ai he sosaieti mo e ngaahi lakanga taki na’a ne fakahoko fatongia ai he ta’u lahi.

‘Oku ‘eke foki ‘e Tu’ivakanō ‘a e ngaahi maumau ko’eni:

$1 miliona ki he maumau fakalukufua (general damages);

$1 miliona ki he mamahi, hoha’a mo e uesia fakaeloto mo e ngaahi ongo mamahi kehekehe na’e fepaki moia;

$5 kilu ki he mole ene ngaahi tau’atāina (loss of liberty)

$5 kilu ki he ‘ene lava matatali e faingata’a (exemplary damages)

$ 2 kilu nima mano ($250,000) ko e fakamole ki he faka’ilo fakalotokovi na’e fakahoko kiate ia mo ‘ene tangi na’e fakahoko ki he Fakamaau’anga Tangi;

$1.5 miliona ki he mole hono ngeia mo hono ongoongo;

$1 miliona ki he ngaahi maumau kehe (Aggravated damages);

mo e katoa 'a e fakamole ki he hopo ko’eni mo e ‘eke ‘oku ne fakahoko.

Ko e fakakatoa ‘o e pa’anga ‘oku 'eke ‘e Tu’ivakanō mei he kau Faka’iloa ‘oku fe’unga mo e pa’anga ‘e 5 miliona fitu kilu nima mano ($5,750,000) pea ‘oku te’eki ke mahino ha taimi ‘e fakahoko ai ‘a e hopo ko’eni.

Kaikehe ‘oku fakafofonga'i 'a Lord Tu’ivakanō 'i he 'eke ko'eni 'e William Clive Edwards.

 

 

Views 2039

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…