Fakakikihi’i faka’iloá fakamahu’inga ki he koloa na’á ne kaiha’así

Posted: 16-Apr-2020 02:53 PM

Courts

Na’e hā ‘i he fakamaau’anga polisí ‘i Nuku’alofa ‘a Simione Faiva ki ha hia na’á ne fakahoko mo e faka’iloa ‘e taha ko Sitelimani Helu ko e haefale mo e kaiha’a ‘i he ‘aho 16 ‘o Sune 2018 ‘i Fasi.


Na’e ‘ikai ke hā heni ‘a Helu ‘a ia kuó ne ‘osi tali halaia ki he hiá pea ‘oku tauhi pē ki tolitoli. Ka ‘i hono lau atu ‘a e ngaahi mo’oni’i me’á mo e tukuaki’í kia Simione Faivá na’á ne tali halaia pē ki he haefalé kae tali tonuhia ia ki he kaiha’á.
Na’e fakahā ange leva ‘e he faka’iloá ki he Fakamaaú, Sālesi Mafi, ‘oku ‘uhinga ‘ene tali tonuhia ki he kaiha’á ko e fakamahu’inga na’e fai ki he koloá ‘oku ‘ikai ke fiemālie ia ki ai.


‘I hono lau mai ‘e he fakamaaú ‘a e tohi faka’ilo ‘a e faka’iloá na’e hā ai ko e me’a eni na’e hoko ‘i he ‘aho 16 ‘o Suné ‘i Fasi, ‘a ia ko Faiva mo Helu na’á na haefale ‘o hū ki ha falekoloa siaina ‘o kaiha’asi ‘a e koloa kehekehe pē na’e fakamahu’inga ki he $10,610.
Na’e pehē ‘e Faivá ko e mahu’inga ko ení na’e ‘uluaki tukuaki’i ia ki aí pea na’e toe holoki ‘o fe’unga pē mo e $8,000. Ka na’á ne pehē ki he kau polisí ‘oku ‘ikai ke tui ia ki ai he ko e mahu’inga pē ia ‘a e kau polisí.
Na’e fakamanatu ange ‘e he Fakamaaú, ‘oku tatau ai pē ia pe ko e hā ‘a e mahu’inga totonú, ka ‘oka pau ‘oku fakamo’oni’i na’á ne to’o ha $1 pe $2 ‘e kei mo’ua pē ia he hia ko e kaiha’a. Ko e me’a ki he lahi ‘o e mahu’inga ‘o e koloa na’e fakamahu’inga’í ‘e toki fai hano siofi ia ‘amui he taimi ke fai ai hano tautea ke makatu’unga ai ‘a e lahi mo e si’i ‘e hilifakí.


Na’e toe liliu ai ‘e he faka’iloá ‘ene talí ‘o halaia ki he mahu’inga ko e $8,000 ka na’e fakahā ‘e he Fakamaaú ke faka’ilonga’i na’e fakakikihi’i ‘e he faka’iloá ‘a e mahu’inga ‘oku hā ‘i he tohi faka’iló. Na’á ne fale’i ke kumi ha’ane loea ke ‘omai ha’ane fakamalanga fakasi’isi’i tautea.
Na’e toloi leva ‘a e hopó ni ki he ‘aho 21 ‘o Sanualí ke fai ai ‘a e fakamalanga ‘a e kalauní mo fokotu’u ai ‘a e tauteá pea toki mahino ai ha taimi ke hilifaki ai hona tauteá.
Na’e tu’utu’uni fakamaaú ke fakalōloa ‘ene malu’í.

 

Views 260

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…

International
FAKAHU KAU FA’U LAO MALOLO ‘I HONG KONG HE LAKA FAKAHAHA TUPU…

HONG KONG (Reuters) – Pehe ‘e he kau Polisi Hong Kong na’a…

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…