‘Ikai tali Fakamaau’anga Lahí tangi Minisitā Laó ki he fakamana’i ha ‘ōfisa polisí

Posted: 27-Apr-2020 03:51 PM

Courts

Kuo ‘ikai ke tali ‘i he Fakamaau’anga Lahí ‘a e tangi na’e fakahū atu mei he ‘Eiki Minisitā Laó, Vuna Fā’otusia fekau’aki eni mo hono faka’ilo ia ki he ngāue’aki ha lea fakamanamana ki ha ‘ōfisa ngāue fakapule’anga, ka ko ha ‘ōfisa polisi eni.

Ko e faka’ilo ko eni ‘o e ‘Eiki Minisitaá fekau’aki eni mo ha feta’emahino’aki na’e hoko ‘i he ‘aho 12 ‘o Sānuali 2019 lolotonga eni ha ngāue fakatotolo ‘a e kau polisí ki ha lāunga fekau’aki mo ha pulu ne kaiha’asi.

Pea ‘oku tukuaki’i leva heni ‘a e Minisitā Laó ki he’ene fetu’utaki telefoni ki he ‘ōfisa polisi fakatotoló ‘o fakahoko ki ai ‘a e ngaahi leá ni.

“ Ko e hā na’á ke ‘ave ai ‘a e pulu ‘a Faiosó? Pea tuku ‘a e ngāue fielahí nau fana’i koe ke fā ho ****, pea kapau na’e ma’u atu koe ‘e Faioso ki ‘uta na’á ne fana’i koe ke fā ho ****”

Kaekehe na’e toki faka’ilo ‘a e Minisitā Laó kimui ai ‘aki ‘ene maumau’i ‘a e Kupu 57 mo e 65 ‘o e Lao ki he Ngaahi Hiá ‘a ia ‘oku fakalea ‘o pehé ni:

Kupu 57: Ngaue‘aki ha lea fakamana etc. ki ha ‘ofisa fakapule‘anga

Ka ‘i ai ha taha te ne ngaue‘aki ha lea fakamana, lea kovi‘i fakatupu‘ita pe fakamatalili ki ha ‘ofisa ‘oku ngaue ki he Pule‘anga ‘e fakamaau pea ka mo‘ua ‘e nofo pōpula ki ha taimi ‘e ‘ikai lahi ange ‘i he ta‘u ‘e 2, pe ‘e mo‘ua pa‘anga ia ‘o ‘ikai lahi ange ‘i he $5000 pe tautea ‘aki ‘a e mo‘ua pa‘anga mo e nofo pōpula ko ia fakatou‘osi.”

Pea na’e toe faka’ilo ia he kupu 65 ko ‘ene kaunoa

Kupu 65: Kaunoa ‘i he ngāue ‘a e Fakamaau‘anga

“Ko e kakai kotoa pe ‘e loto taha pe feinga ke kaunoa ta‘e totonu ‘i ha founga ‘o e totonu ‘i ha me‘a, sivile pe hia, ‘e fakamaau pea ka mo‘ua ‘e nofo pōpula ‘o ‘ikai lahi hake ‘i he ta‘u ‘e 5.”

‘I he ‘uluaki ui ‘a e hopó ni ‘i ‘Okatopa ta’u kuo’osí ‘i he malumalu ‘o e Fakamaau’anga Polisí na’e fakahū atu ai ‘e he fakafofonga lao ‘a e faka’iloá ia ‘ene fokotu’u ‘oku ‘ikai ha keisi ia ke hopo’i fakatou’osi ‘i he ongo faka’iló.

Ka na’e ‘ikai ke tali ‘a e fokotu’u ia ko ení ‘e he Fakamaau Polisi Pulé, Sālesi Mafi ‘i he fekau’aki mo e faka’ilo ko ia he Kupu 57, tuku kehe ange ‘a e faka’ilo ‘i he Kupu 65 fekau’aki mo ‘ene kaunoa he ngāue ‘a e fakamaau’angá, na’e pehē ai ‘e Mafi ‘oku ‘ikai ha fakamo’oni fe’unga ia ki he faka’ilo ko iá pea na’á ne tu’utu’uni ai ke ‘ohake ‘a e keisí ni ki he Fakamaau’anga Lahí.

Ko ia fakatou’osi ‘a e ongo tu’utu’uni ko ení na’e tangi ai ‘a e faka’iloá ki he Fakamaau’anga Lahí ‘i he fekau’aki mo e faka’ilo ‘i he Kupu 57 fekau’aki mo e ngāue’aki ha lea fakamana ki ha ‘ōfisa ngāue fakapule’angá.

Ko e taukapo ‘a e fa’ahi ‘a e faka’iloá ia, ko hono fakamatala’i fakatatau ki he mahino ‘a e Talatalaakí ki he fokotu’u ‘a e Taukapó ‘oku kaunga, ‘a ia ko e kupu 57 ‘oku ‘ikai ke ‘ai ia ki he faka’iloá ko ha Hou’eiki Minisitā Kapineti pe ko ha taha pē ‘oku fakahoko fatongia ma’ae Pule’angá. Na’e toe kau foki he fakafekiki’i ‘e he Taukapó ia ko e lao ia ko ení ‘oku ‘ikai ke ‘ai ia ki he kau polisí.

Ka neongo iá, na’e ‘ikai ke tali ‘e he ‘Eiki Tu’i Fakamaau Lahí, CJ Whitten ‘a e fakafekiki ko eni mei he Taukapó. Na’á ne pehē ‘oku hā mahino leva mei heni ko e lao ko eni na’e paasi ‘i he Falealeá na’e fakataumu’a ki ha fa’ahinga pē ‘oku nau fai ha to’onga fakamana, lea ta’etaau pe koha fa’ahinga ‘ulungaanga ta’efe’unga ki ha kau ‘ōfisa pē ‘oku lolotonga ngāue pe fakahoko fatongia ki he Pule’angá.

Ko ia ai ‘okú ne tui ko e Kupu 57 ‘o e lao hiá, na’e fa’u ia ‘i he Falealeá ke fai ha ngāue ki ha fa’ahinga tō’onga lea pē hangē ko ia kuo tukuaki’i ‘i he keisi ko ení hangē ko e hoha’a mei he kau ōfisa polisí.

Ko ia na’e ‘ikai ai ke ne tali ‘a e tangi ko eni ‘a e ‘Eiki Minisitā Laó.

‘Oku fakafofonga’i mai ‘e Tēvita ‘Aho ‘a e faka’iloá pea fakafofonga’i mai ‘e Sione Fonua ‘a e kau polisí.

 

Views 267

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…

International
FAKAHU KAU FA’U LAO MALOLO ‘I HONG KONG HE LAKA FAKAHAHA TUPU…

HONG KONG (Reuters) – Pehe ‘e he kau Polisi Hong Kong na’a…

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…