FAKAHU KAU FA’U LAO MALOLO ‘I HONG KONG HE LAKA FAKAHAHA TUPU MEI HE ME’AHUHU’A NA’E FU’U NAMU HA’AHA’A

Posted: 03-Dec-2020 04:18 PM

International

HONG KONG (Reuters) – Pehe ‘e he kau Polisi Hong Kong na’a nau fakahu ha kau fa’u lao malolo ‘e toko 3 he pongipongi Pulelulu tupu mei he me’a na’e hoko ‘i Me  mo Sune ‘i ha tolongi ‘o ha me’a huhu’a namu ha’aha’a ki he Fale Alea, pehe mei he kau Polisi na’e fakataumu’a eni ke fakatupu maumau.


Na’e to e fakapapau’i aipe ‘e he kau poupou Temokalati ko eni Ted Hui, Ray Chan mo Chu Hoi-dick ‘a e fakahu ko eni ‘i he’enau peesi facebook.
Pehe mei he kau Polisi na’e ‘osi fakatotolo faka’auliliki e me’a ni, ko e kau tangata ko eni na’e faka’ilo kinautolu ki he feinga ke ngaue’aki ‘a e faito’o fakatu’utamaki mo e fakataumu’a ke fakatupunga ha maumau, lavea faka’atamai pe fakatupu’ita ki ha fa’ahinga kehe. Na’e fakahu kinautolu kae hokohoko atu fakatotolo.


Na’e ‘asi lelei foki he televisone ‘a e kau fa’u lao ko eni, Eddie Chu mo Ray Chan ‘ena lele ki he Fale Alea lolotonga eni hono alea’i ‘o e fo’i lao fakaangaanga ‘i Sune , ke tautea’i ha anga ta’e faka’apa’apa ki he fasi fakafonua ‘o Siaina, pea na hua’i atu e faito’o ko eni ‘o ta’ofi ai kinaua ‘e he ka’ate le’o. Na’e toki a’u atu ki ai e kau Polisi mo e tamate afi ke vakai’i e me’a ni.


‘I Me, na’e tuku’i atu ai ‘e Ted Hui ‘a e fu’u ‘akau ‘osi nanamu ki he lotolotonga ‘o e fakataha, na’e ha pe mo eni ‘i he televisone.
Pehe ‘e Hui, ko e memipa foki ia ‘o e Paati Temokalati mei lotokolo, na’e a’u ange ha kau ‘ofisa he ‘aho Pulelulu ke fakahu ia mo e tukuaki’i na’a ne fakahoha’asi e Fale Alea mo e Palesiteni, Andrew Leung.


‘Oku feinga malohi pe foki e fa’ahi fakaanga ke faka’ikai’i e ngaahi tukuaki’i ‘oku feinga Siaina ke to’o ‘enau tau’ataina, lolotonga ia e palomesi ‘o e tau’ataina lahi ‘i he sisitemi fo’ou ko e “one country, two systems”, ko e felotoi eni he 1997 ‘i ha foki a Hong Kong ki Siaina.
 

Views 921

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…