Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone faka-Talopiki ko ia na’e toki ‘osi

Posted: 11-Feb-2021 02:07 PM

International

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko ia ‘o Fisí honau fonuá makatu’unga mei he tu’unga na’a nau a’u ki ai hili ‘a e ngaahi matangi na’e foua mai ai pea mo e matangi fakamuimui ko ‘Aná, ‘a ia ‘oku mahino heni ‘oku kei nofo pē tokolahi ‘o e kāinga ‘i he ngaahi feitu’u malu mo hao na’a nau kumi hūfanga ki aí.

Ko e saikolone mālohi ko eni ko ‘Aná na’a ne fakatupu ‘e ia ‘a e maumau lahi ‘i he ngaahi nofo’anga lahi ‘i Fisi kae pehē ki he ngaahi ma’u’anga mo’ui lahi ‘a e kakai na’e kau mo ia hono faka’auha ‘e he matangi ko ení.

Na’e ‘i ai foki ‘a e tali mei he fakafofonga ko ia ‘a e kautaha RNZ Pacific, Lice Monovo – ko e tāfea mo e tu’unga ko ia na’e ‘i ai ‘a e ‘uhá ‘i Fisí ko e me’a fo’ou ia kiate kinautolu pea ko e toki a’usia ē ‘e he fonuá ha me’a pehē.

‘I he’ene pehē ‘oku a’u ‘a Fisi ia ki he tu’unga faingata’a’ia ‘aupito tukukehe ‘a e tu’unga na’e a’u ki ai ‘a e tāfea ka ko e fe’unu’aki ko ia ‘a e kakai ki ha tu’unga ke nau hao ki ai.

Na’e to e fakama’ama’ala foki ‘e Ms Monovo ko e pongipongi ko ia ‘e tahá hili ‘a e matangi kuo ‘aukolo mai ‘a e vai ko ení ‘o toki a’u ki ha tu’unga ‘oku kamata ke holoholo māmālie ai ‘a e vai ki lalo kae kamata  ‘a e ‘unu atu ‘a e kakai ke fakahoko ‘a e fakamaau mo hono fakama’a ‘o e ngaahi kolo, kau ai honau ngaahi ‘api nofo’angá ka ‘oku kei fai ‘a e  fakaongoongo ki he NDMO ki he ongoongo fakamuimui ‘o fekau’aki mo e kakai ko ia na’a nau kei kumi hūfangá.

Kaikehe, na’e ‘osi fai pē foki ha fakatokanga ‘a e Pule’anga ki Fisi ke nau ‘ilo mo fakamama’o mei he ngaahi feitu’u tāfea makatu’unga mei ha mahaki ‘e ma’u mei ai (waterbone disease)

Ko e ‘otu ‘uha lahi ko eni ‘i Fisi ‘oku kau ia ‘i he ‘uha lahi faufaua ki he anga ko ia ‘a e vakai ‘a e fonuá he ‘oku ne fakatupu ‘a e tāfea lahi pea to e mafola ‘i he funga ‘oe fonuá ‘o uesia ai ‘a e fonuá kātoa. Ka ‘oku mahino  mai heni ‘a  e me’a ‘oku tokanga makehe ki ai ‘a e Pule’anga ke nau fakamama’o pea mei he mahaki ko ia ‘o e waterborne diseases pē ko e ngaahi mahaki eni ma’u mei he ‘uli ko ia ‘o e vaí ‘o hangē ko e taifoti.

Kaikehe, na’e fakahoko atu foki ha ngāue tokoni ‘a e  va’a tokangaekina e mo’ui ki he ngaahi feitu’u ‘utá ki hono siofia e kakai mo e ngaahi maumau ‘oku nau ‘i aí mo sio aipē ki he tu’unga malu ‘a e kakai ko ení mei he mahaki ‘o e waterborne disease.

Description: Damage in Fiji caused by Tropical Cyclone Ana

tāfea lahi ‘i Fisi hoko ai ngaahi maumau lahi

Views 1540

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…