MALAVA KE LOKOLOKA FAKA’AUFULI ‘A FISI HE KOVITI

Posted: 05-May-2021 03:10 PM

International

SUVA: Kuo fakahaa ‘e he Sekelitali Lahi ‘a e Potungaue Mo’ui ‘a Fisí, Dr. James Fong ‘e malava pe ke loka faka’uafuli ‘a Fisi he tu’unga ‘oku fakatu’utamaki kuo a’u ki ai ‘a e koviti 19 he taimi ní. Ka kimu’a hono fakahoko ha fa’ahinga tu’utu’uni pehe ni, kuopau ke matu’aki fakapapau’i ‘e he Pule’anga Fisí ‘oku maau ‘a e me’a kotoa hangee ko e ngaahi feitu’u ma’u’anga me’akai ke ma’u mo fakatau mei ai ‘a e kakai he taimi pehe ní.

Lolotonga ha konifelenisi ‘a Dr. Fong mo e kau faiongoongo ‘i Suva he ‘aho 29 ‘o ‘Epeleli 2021, na’a ne pehee kuopau ke fakahoko ‘a e lokoloka faka’aufuli ‘o e fonua kapau ‘e ma’u mei he ngaahi sivi mo e ngaahi tesi ‘oku fakahokó, ha toe hiki lahi ‘i he fika ‘o e ngaahi keisi koviti 19. Na’e toe fakamahino ai ‘e Dr. Fong ko e lokoloka faka’aufulí ‘oku ‘uhinga ia ki hono ta’ofi ke ‘oua pe na’a toe mavahe ha taha mei hono ‘api nofo’anga ‘o tatau ai pe pe ko e lue pe ‘i he ve’e halá.

“Ko e tu’unga ko iá, ‘e matu’aki ta’ofi ‘aupito pe ha toe ‘alu holo ‘a ia koe takitaha nofo pe ‘i hono ‘api nofo’angá kae ‘ikai ko e ngaahi feitu’u fakapule’anga ‘o a’u ki he ve’e hala pule’angá.”

Na’e pehee ‘e Dr. Fong ka hoko ‘a e lokoloka faka’aufulí, ko e kakai pe ‘e ngofua ke nau ‘alu holo ko e kakai ‘oku nau fai ‘a e siví pea mo e ngaahi me’alele falemahaki ke fetuku holo ‘a e kau mahakí pe ha kakai ‘oku nau puke.

“Kapau ‘e nga’unu ke fai ha lokoloka faka’aufuli, kuopau ke tokanga ‘a e Pule’angá ke fakapapau’i ‘a e tafa’aki kotoa kae tautautefito ki he ma’u’anga me’akai ‘a e kakai pea mo e ngaahi me’a ‘oku fiema’u vivili ‘e he kakai ‘o e fonua pea mo e founga ‘e lava ai ‘a e kakai ‘o ma’u ‘a e ngaahi me’a ko iá. ‘Oku fakakaukau’i mo palani’i lelei ‘a e ngaahi me’a ko ‘ení ‘e he Pule’angá he ‘oku ‘ikai fiema’u ke fai ha tu’utu’uni te ne iku uesia ai ‘e ia ‘a e kakai ‘o e fonuá ‘i ha tafa’aki kehe.”

Views 1701

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…