FAINGATA’A’IA PISINISI IIKI PEA FAKAANGA’I PUTIN HE LOKA E FONUA

Posted: 27-Apr-2020 04:05 PM

International

MOSCOW (Reuters)- Tupu mei he ‘ikai ma’u ha vahe koe’uhi ko e loka ‘i he coronavirus ‘oku pehee ‘e Dmitry Volodin, ko e taha ‘o e kau pule ‘o e ‘u paa ‘i Moscow, ‘oku ‘ikai ke ne ma’u ha poupou fe’unga mei he Pule’anga pea ‘ikai ke ne ‘ilo pe’e angafefe ha’ane kei totongi e vahe ‘ene kau ngaue pehe ki hono fale ‘oku nofo ai.
‘I he uike kuo’osi, na’e tukuange atu ai e Palesiteni Putin e tokolahi ‘o e kau ngaue ‘i Lusia ke nau malolo ki ‘api ‘I he toenga ‘o e mahina ni koe’uhi kae lava ke tau’i e mafola ‘a e coronavirus, pea ke kei hokohoko atu pe kau pule ngaue ‘a e totongi e vahe ‘a e kau ngaue. Kuo lahi e ngaahi vahenga ‘i Lusia kuo ‘osi loka pea mo e tu’utu’uni ki he kakai ke nofoma’u ‘i ‘api.
Pehe ‘e Volodin, “Oku nau talamai ke totongi e vahe ‘a e kau ngaue, ka ‘oku ‘ikai ha fakamatala ‘e taha pe’e ma’u mai ha pa’anga mei fe. ‘E mate ‘a e ngaahi pisinisi falekai mo e paa. He’ikai kei lava ia ‘o mo’ui”
Kuo fakaha e lotomamahi ‘a e fanga ki’i pisinisi iiki(small) mo lotoloto(medium) pea mo e fakatokanga ki ha hoko ha mate enau pisinisi ‘i he’enau fakahaa loto ki he Pule’anga pea ‘osi fakamo’oni ki ai e toko 250,000 pea mo e ha e ngaahi me’a ‘e fepaki mo Putin he’ene feinga ko eni ke tau’i e virus.
Kuo tuku mai ‘e he kau fakaanga ‘a e ngaahi tokoni ‘oku fai ki he kau ngaue mei he ngaahi fonua kehe hange ko Pilitania ‘oku nau totongi 80% i he vahenga kau ngaue. ‘Oku to e tuhu’i mai foki ‘e he kau fakaanga ‘a e koula lahi mo e pa’anga talifaki ‘oku ‘i he mahu’inga ‘o e $550 billion.
Na’e kei ma’olunga pe peseta na’e tali ‘e Putin ki he vahenga ka na’e ki’I holo mei he peseta ‘e 69 ki he 63, pea ‘oku ofi eni ki he peseta kimu’a hono pule’i fakakolonia ‘e Lusia ‘a Crimea ‘i he 2014.
To e tanaki atu mo e tolalo he mahu’inga ‘o e lolo fakataha mo e lotomamahi ‘a e ngaahi pisinisi. Ko e taimi pelepelengesi eni kia Putin pea ‘oku feinga ke fai ha liliu ki he Konisitutone kae lava ke to e kau he fili Palesiteni hoko pea ko e fakaloloa aipe ‘ene taki ki he 2036.
Na’e pehee ‘e Andrei Kolenikov, taha ‘o e kau ‘analaiso ‘i he mala’e politikale, “Ko e taha eni e ngaahi pole fakapolitikale faingata’a kia Putin. Kuo mole mei ai e kau pisinisi , mo e fa’ahinga na’a nau poupou mo ta’e poupou, ko e kakai eni mei he pisinisi taautaha mo e ngaahi sekitoa ‘oku nau fe’au’auhi. Ko e kakai eni he’ikai ke nau to e poupou ki ai”
Na’e fakaha ‘e Putin he ‘aho 25 Ma’asi ke malolo fakafonua e ngaue ‘I he uike ‘e 1 pea ki he ngaahi pisinisi iiki ke fakasi’isi’i ‘enau totongi malu’i ki he’enau kau ngaue, toloi e totongi tukuhau pea mo e fa’ahinga ke ta’ofi e totongi noo he mahina ‘e 6.
Kaikehe ne kei pehe pe ‘e Volodin he’ikai pe fai ha mo’ui heni. Ko e to’o e rent ‘oku mau fiema’u.
‘Oku kei fakahoko pe ‘a e fakahaaloto ‘a e kakai pea ‘oku a’u eni ‘o lau miliona ‘a e kau fakamo’oni online.
‘Oku pehee ‘e he tangata lea mei he Kremlin ko Peskov ‘oku kei fai pe ngaue ‘a e Pule’anga ‘o meimei fakahoua pe. Pea fakatatau ki ha’ane fakalalahi pea ‘e fai leva ha fatu ha ngaahi founga ke tokoni’i ai.
Kaikehe, neongo e feinga ‘a e Pule’anga ke tokoni ka ‘oku ‘ikai pe fakafiemalie ki he kakai pea ‘oku pehe ai ‘e he pule (Car Repair), ko Kaminskaya,”ko e kamata eni ‘o e angatu’u(revolution) mei he kuohili, na’e kamata pe mei he kau ngaue(proletariats). Ko e tu’u ki he kaha’u ‘oku fakamamahi”.  

 

Views 479

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…