HAVEKI ‘E TC HAROLD ‘A VANUATU

Posted: 27-Apr-2020 04:24 PM

International

Ko e ‘ata o e ngaahi vaka na’e haveki ‘e saikolone Harold
VANUATU (RNZ Pacific, Apr 7, 2020)

Ne ‘ikai to e lava ha fetu’utaki ki Vanuatu he ‘aho ni tupu mei he haveki lahi e fonua ‘e he saikolone fakatalupiki ko eni ko Harold. Kuo a’u eni ki he category 5 ‘a e saikolone ko eni ‘i he’ene fakatu’uta ‘i he motu ko eni ko Santos ‘aneafi fakataha mo e matangi malohi ‘o a’u ki he 235km/h. Na’e too hangatonu ‘a e saikolone fe’unga tonu mo e motu ni ‘aneafi pea ‘oku laungeau e kakai kuo nau hola ki he ngaahi fale hufanga’anga. ‘I he kolo ko Luganville, ‘oku ‘i ai e kakai e toko 16,000, kuo haea e ‘ato e ngaahi fale, holo mo e ngaahi ‘akau pea maumau lahi mo e Council building. ‘I he ‘anepoo na’e ‘ikai pe ha ‘asi mai ‘oku ki’i holo e malohi ‘o e saikolone ‘i he ‘ene fononga mai ko eni fe’unga mo Vanuatu. Ko e kautaha fetu’utaki, Vodafone, ‘oku pehee na’e motu e fetu’utaki ‘i Banks, Santo, Malekula pe mo Pentecost.
Mei he lau ‘a e Pule fakamatala ‘ea mei he Vanuatu Meteorological Service, Fred Jockley,”ko e taha eni ha matangi malohi fakahoa kia Pam, na’a ne maumau’i lahi e konga ‘o e fonua ‘i he 2015, mate ai e ki’I kakai tokosi’i, maumau lahi ki he ngaahi ma’u’anga mo’ui ‘a e kakai, pehe ki he hala, ‘uhila mo e ‘ekonomika. Ko e matangi ko eni ko Harold na’e nga’unu mamalie ‘i he noti ‘e 2 pea to e komo hake mo e hauhau mei he mafana ‘o e ‘oseni ‘o to e malohiange ai mo to e fakalalahi pea ko hono malohi ‘e ngalingali te ne uesia lahi ‘a Santos pea mo Malekula. ‘I hono halanga lolotonga  ‘oku ofi ‘aupito ‘i Luganville.’Oku nga’unu mamalie pea ‘oku kamata eni ke fakalalahi, ‘oku nga’unu eni ki Santos mo Malekula.”
Kuo laungeau e kakai ‘i Santos kuo nau kumi hufanga ki he ngaahi fale hufanga’anga pea kuo kamata ke taafea mo e ngaahi feitu’u lahi. ‘I he pongipongi Monite, na’e feinga kau ma’u mafai he Pule’anga ke fetukutuku e kakai mei he ngaahi feitu’u kuo paa ai e vaitafe ‘o uesia e ngaahi kolo. Kuo motuhia e fetu’utaki mo e ngaahi ‘elia ‘i tu’a ‘i Luganville. ‘Oku ‘ikai ha fika pau ki he tokolahi ‘o e kakai ‘i he ngaahi fale hufanga’anga. ‘Oku fakaangaanga ‘e kei hokohoko atu pe ‘a e ‘uha mo e tafea ‘i Luganville mo Malekula pea ‘e to e kau mai mo Penama mo Torba. Ko e too mai ko eni e saikolone ‘i he fu’u taimi faingata’a ‘i Vanuatu he ‘oku lolotonga fakalele e fonua ‘i he state of emergency koe’uhi ko e Covid-19, pea tapuni e kau’aafonua pehe ki he ta’ofi ‘o e fakataha fakatokolahi.

 

Views 422

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…