“NOFO ‘I ‘API” – TOKOLAHI E KAKAI NE FAKAHU TUPU MEI HE FAKATAPUTAPUI ‘O E VIRUS LOLOTONGA E KEI FAKATATALI ‘A FISI MO VANUATU KI HE SAIKOLONE

Posted: 27-Apr-2020 04:29 PM

International

(TVNZ Pacific correspondent  Barbara Dreaver)
‘Oku lolotonga hangatonu mai eni mei Vanuatu ki Fisi ‘a TC Harold pea ‘oku ‘i ai e tailiili na’a a’u ki he category 5. ‘Oku lolotonga fe’ao ‘a Fisi mo e palopalema lahi ‘i he mafola ko eni ‘a e corona virus. Na’e kamata foki e virus mei he pasese mei muli na’e ‘osi ma’u ‘e he virus(positive) ka na’e ‘ikai sivi kolonitini ia.
Na’e pehe ‘e Bainimarama, ko e tokotaha ko eni na’e ‘ikai tokanga ia ke faka’ehi’ehi  kae fononga holo pe ia  mei Nadi ki Suva pea mo Labasa  ‘i he uike ‘e 1, pea mafola ai e Covid – 19 ‘i he funga fonua, ‘ea mo tahi ‘i he ki’i vaha’a taimi nounou. Na’e ‘i ai foki mo e toko 1 na’e fakamavahe’i , ta’u 20 ‘o pehe ‘oku ha’u mo e Covid 19 mei Aokalani he ‘aho 22 Ma’asi.
Kaikehe na’e pehee ‘e he Talekita Pule Potungaue Mo’ui ‘a Nu’usila, Dr Ashley Bloomfield ‘oku ‘i ai e ngaahi fokotu’utu’u ki ha ngaahi me’a ‘e hoko. Ka ‘i he hoko ha me’a pehe ni ‘i ha folau ha tokotaha mei ha fonua ‘e taha ki ha fonua ‘e taha, ‘oku pau ke ‘i ai ha fanongonongo ke fai ha fekumi ki he tokotaha ni. Kuo liunga 3 eni e tokolahi ‘o e kau Pasifika kuo ma’u ‘e he mahaki, ‘a ia ko e toko 33 eni. ‘Oku ou tui ‘e to e toko lahi ange kau Maori mo e Pasifiki ‘e ma’u ‘e he mahaki ko e ‘uhi ko e ngaahi feohi vaofi ‘oku fai ‘e he ngaahi komiuniti ko eni. Ko e ‘uhinga ia ‘oku fakaloloa ai ‘e Tonga ‘enau lockdown pea mo e kau polisi ‘oku tu’u he check point.
Na’e pehee ‘e he Tokoni Polisi Komisiona, ‘Atunaisa Taumoepeau, ‘oku nau to e ‘aa’aa ange he’enau fai fatongia. Kuo to e fakahaa foki mei he kau ma’u mafai ‘I he Potungaue Mo’ui ,‘oku nau lolotonga fakatotolo’i ‘a e kau pasese na’e ‘ova he toko 400 na’a nau folau mai mei Nu’usila mo Fisi kimu’a pea tapuni e kau’aafonua.‘Oku si’isi’I ‘aupito e naunau fakafaito’o mo e me’a malu’i ke tesi’aki e Covid – 19 pea tokosi’i mo e kau ngaue.

 

Views 477

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…