Holoki peseti ‘e 20 e vahe e palemia ‘o Nu’usila mo hono kapinetii lolotonga e mafola e covid 19

Posted: 30-Apr-2020 02:19 PM

International

Kuo taki’I ‘e he palemia ‘o Nu’usilaa mo ‘ene kapinetii ‘ae sipinga faka-takii ‘I he mahino ‘e uesia e tu’unga faka’ekonomika ‘ae fonuaa he covid 19 ‘aki hono holoki peseti ‘e 20 ‘enau tu’unga vahengaa.
Pehe ‘e he palemia ‘o Nu’usilaa – koe tu’utu’uni na’a nau fakahokoo ko e fakahaofi kei taimi ‘ae ‘ekonomika ‘ae fonuaa ‘I he mahino ‘e tu’ulu he ngaahi mahina ka hoko maii.
Ko e tu’utu’uy ni koenii ‘e fakahoko ia he mahina ‘e 6, pea ‘e ngaue’aki ia ki he kau minisita kotoa ‘ae fonuaa pehe ki he kau pule lahi e ngaahi potungaue kotoa ‘ae pule’angaa.
He ‘ikai ngaue’aki eni ki he ni’ihi ‘oku nau lainemu’a ‘I he feinga ke ta’ota’ofi e mafola ‘ae vailasii he fonuaa ‘o kau ki heni ‘ae kau toketa moe kau neesi.
Na’e poupou’I eni ‘e he hou’eiki kapinetii – ‘o kau ki heni moe taki ‘oe faha’I fakaanga – mo ‘ene fokotu’u ken au kau mo kinautolu hono holoki peseta ‘e 20 ‘enau tu’unga vahengaa.
‘I he fakamatala ‘a Ardern ki he ngaahi kautaha ongoongoo na’a ne pehe ‘oku nau ongo’I ‘ae ngaahi palopalema ‘oku fehangahangai moe kakai ‘o e fonuaa – pea koe taha eni e nga’unu ‘ae takii – fakataha mo hono kau tokonii – ‘I he feinga ke fakahaofi ‘ae fonuaa.
Na’a ne pehe ‘oku mahino ‘a e talangofua e kakaii ki he ngaahi tu’utu’uni kuo fakahoko ‘I he mafola ‘ae vailasi ni – pea koe konga ia ‘ae kakai ‘oe fonuaa – ko honau tafa’akii leva eni ‘oku nau nga’unu atu ke fakahoko ke fakapapau’I ‘I he matafi atu e loa koenii – ‘e kei lava pe ‘o fakalele e fonuaa – pea mo’ui mo fiefia hono kakaii.
Ko e tu’unga ‘oku ‘iai ‘ae vailasii he lolotonga ni ‘I Nu’usilaa, kuo fakapapau’I e keisi fo’ou ‘e 15 he houa ‘e 24 kuo’osii. Pehe he talekita mo’ui ‘ae fonuaa – Dr. Ashley Bloomfield, koe ngaahi keisi koenii kuo fakapapau’I ‘ae toko 6 moe toko 9 ‘oku te’eki fakapapau’I kaa ‘oku nau ma’u e ngaahi faka’ilongaa.
‘Oku te’eki ke toe lekooti ha mate he vailasii he fonuaa.
‘I he lolotonga nii koe toko 1401 ‘oku lipooti ken au ma’u e vailasii – toko 770 kuo nau sai, toko 12 ‘oku lolotonga tauhi he falemahakii, toko 3 he ICU koe toko 2 ‘oku nau ‘I he tu’unga fakatu’utamakii.
‘Oku kei hokohoko atu pe ‘ae ngaahi sivi moe ngaahi fakataputapui ‘I Nu’usilaa – kaa ‘oku mahino hono fakangalokuloku ‘oe ngaahi fakataputapui he taimi ni lolotonga e lekooti e holo e mafola ‘ae vailasii moe tokolahi e ni’ihi koia kuo saii.
KAekehe ‘oku kei fakamamafa’I pe ‘e Palemia Ardern e mo’ui faka’ehi’ehii – mo tauhi e tu’utu’uni ‘oku tukuatu mei he potungaue mo’uii – koe’uhii na’a toe lahi hano lekooti ‘oe vailasii pea ‘e ‘ikai faingata’a ke toe hilifaki e  ngaahi fakataputapui kuo faka’ata.

 

Views 420

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…