ANGATU’U ‘I MINNEAPOLIS , ‘E MALAVA NAI KE HOKO ‘I TONGA NI?

Posted: 12-Jun-2020 02:02 PM

Government

Too’anga ‘o e ngaahi pule’anga

Description: C:\Users\hp\Desktop\Web-23\index.jpg

‘Oku hulu’i mai ‘e he hisitolia ‘o mamani ‘a e too’anga ‘o e ngaahi pule’anga lahi pea ‘oku hu’u hono tupu’anga mei he mole ‘a e fakamaau totonu. Hange ko e too’anga ‘o e Tsar ‘o Lusia ko e  ‘ikai fakahoko lelei mo totonu ‘e he Tsar (ha’a Tu’i) honau fatongia kihe kakai. Koe liukava‘i ‘o e taki ‘o Falanise ko e hulu ‘a e ta’efaitotonu pea taki ‘a Napoleone hono liukava’i ‘a e Tu’i ‘o Falanise. ‘I Pilitania na’e tu’usi ‘e Kolomuela ‘a e ‘ulu Kingi Salesi ko e ta’efaitotonu ‘a ‘ene pule. ‘Oku lahi ‘a e ngaahi angatau’u ‘oku hoko ‘i mamani koe tupu pe mei he mole ‘a e ‘amanaki ‘a e kakai ‘i he ngaue hala ‘a e kau taki pe pule’anga.

‘I he uike kuo hili na’e mapuna hake ai ha moveuveu ‘i Minneapolis ‘i he vaha’a ‘o e kakai moe kau polisi ko e mate ko ia ‘a e tangata ‘uli’uli ko George Floyed ‘i he nima ‘o e pule’anga (kau polisi). Na’e ‘iku to’o ai ‘e he kakai ‘a e lao ki honau ‘aofinima pea nau fakahoko hono fulihi ngaahi me’alele ‘a e kau polisi, tutu ‘a e ngaahi fale fakapisinisi moe ngaahi ‘ofisi fakapule’anga ko e fakaha ‘enau ta’efiemalie kihe faifatongia ‘a e pule’anga. Na’e hoko heni ‘a e ngaahi lakafakahahaa ‘i he ngaahi Siteiti ‘i Amelika pea iku moveuveu mo tutu pea faka’auha ‘e he kakai ‘a e ngaahi loto kolo ‘e ni’ihi.

Tutu ‘o Nuku’alofa

‘I he ‘aho 26 ‘o Novema 2016 na’e tutu ai ‘e kakai na’a nau poupou ki he kau fakafofonga ‘o e kakai ki he Fale Alea ‘o e taimi ko ia ‘a e ngaahi fale koloa lahi ‘i loto Nuku’alofa. Na’e hoko eni lolotonga ‘a  hono alea’i ‘i he Fale Alea ‘a e liliu fakapolitikale. Na’e fakahoko ‘a e alelea moe nga’unu ki he liliu fakapolitikale makatu’unga ‘i he ta’efiemalie ‘a e kakai ki he tataki kuo fai ‘e he Tu’i, hou’eiki mo e kau taki. Hange ko hono fakatau ta’efakalao ‘o e paasipooti Tonga ki he kau ‘Esia, pule’i mo fakalele pea ma’u ‘a e ngaahi monu’ia fakapa’anga ‘i he tu’unga satelaite ‘a e pule’anga ‘e he kautaha ‘a e ta’ahine pilinisesi, Pilolevu ko e Tongasat. Mo e ngaahi ngaue ta’etotonu ‘a e kau taki.

Na’e hoko heni ha ngaahi laka fakahahaa loto ‘a e kakai pea taki ai ‘a e kau taki lotu mo ‘ave ‘enau tohitangi ki he’ene ‘Afio. ‘I he tuai ‘a e ngaue ‘a e kau taki ki he fiema’u ‘a e kakai ke fakahoko leva ‘a e ngaahi liliu fakapolitikale, na’e tu’u hake ai ha ni’ihi ‘o e kau poupou ‘o nau fahi mo tutu ‘a e ngaahi fale koloa ‘i he loto kolo, pea mate ai ha ni’ihi.

Na’e faka’ilo ai ha ni’ihi ‘o e kau fakafofonga ‘o tukuaki’i na’a nau kau hono faka’ai’ai ‘a e kakai ke fakahoko hono tutu ‘o Nuku’alofa pea na’e ‘ikai ke mo’ua ha taha ‘iate kinautolu. Kaikehe na’e faka’ilo pea mo’ua ha ni’ihi ‘o e kakai na’a nau fakahoko ‘a e maumau.

Patiseti Fe’amokaki 2020/2021

‘I he faka’ava ‘o e Fale Alea ‘i he ngaahi uike kuo maliu atu, na’e fakahu mai ai ‘e he Pule’anga ‘a e ‘Esitimeti 2020/2021 ke alea’i mo fakapaasi. Na’e kamata ‘a e alelea ‘i he fakamatala patiseti pea ‘oku fakamahino ai ko e patiseti ‘o e ta’u fakapa’anga ko eni ‘oku fe’amokaki. ‘Oku ‘uhinga ia ki he hulu ‘o e fakamole ‘a e pule’anga ‘i he pa’anga ‘oku nau tanaki ‘aki e ‘a e $60 miliona. Ko e fe’amokaki lahitaha eni ‘i he hisitolia ‘o e pule’anga Tonga. Ko e fakapa’anga ‘o e fe’amokaki ko eni ‘oku anga peheni, $20 miliona mei he pa’anga talifaki, $20 miliona ko e no fakalotofonua pea ko e $19 miliona koe no mei he IMF.

‘Oku mahino pe ‘a e uesia faka’ikonomika ia ‘a e fonua mei he COVID-19 ka ‘oku tupunga ‘a e fe’amokaki lahi pehe ko e kei lahi pe ngaahi fakamole ia ‘a e pule’anga ‘oku tui ‘a e kau fakafofonga ‘oku ta’efakapotopoto.

Polokalama Tanu Hala

Koe taha ‘a e ta’efiemalie ‘a e kau fakafofonga ko e kei fakahoko ‘a e fu’u polokalama tanu hala lolotonga ‘oku ta’emahino ‘a e kaha’u faka’ikonomika ‘a e fonua ‘i he uesia fakamamanilahi ‘o e COVID-19. Kuo fakaha ‘e he kau fakafofonga ‘i he feme’a’aki ‘i he Fale Alea ‘oku nau poupou ki he tanu hala kae fai fakapotopoto. Kuo me’a ‘a e Palemia ko e hala ‘oku tanu ‘oku fe’unga mo e kilomita ‘e uaafe teau ‘a ia ko e hala kotoa ia ‘i Tonga ni pea ‘e tanu pe ‘i he ta’u ‘e ua.

Na’e malanga ‘a e fakafofonga Tongatapu 1, Siaosi Pohiva, ‘o pehe ko e founga ‘a e Pangike ‘a mamani ‘i he’enau ngaahi tokoni tanu hala, koe tanu ‘o e 85 km ‘e fakahoko ia ‘i he ta’u ‘e ua, pea ne pehe kapau ko e founga tanu e ‘enau polokalama, mahalo ko ha halanga moa ‘oku teu tanu ‘i Tonga ni.

Koe fakakaukau ‘a e kau fakafofonga tatau pe hou’eiki mo e kakai ke tanu pe ngaahi hala ‘oku fu’u palopalema ka e ‘oleva ke mahino ‘oku tau lava ‘o fe’ao moe mahaki COVID-19 pea mahino ‘oku tau tu’u lelei faka’ikonomika pea toki fakakakato ‘a e tanu hala.

Aleapau kihe Polokalama Tanu Hala

Koe taha ‘a e ta’efiemalie ‘a e kau fakafofonga he kuo ma’u ‘a e ngaahi fakamatala falala’anga kuo ‘osi foaki ‘ehe pule’anga ia ‘a e aleapau tanu hala kihe ni’ihi ‘oku ‘ikai ha’a nau taukei, pehe ki ha’a nau me’angaue kihe tanu hala. ‘Oku kau ki heni ‘a e kautaha koe City Engineering and Construction Ltd. ‘a Saia Moehau pehe kihe ongo kautaha kehe ‘e ua.

‘Oku ‘amanaki ke toki tu’uta mai ki Tonga ni ‘a e ngaahi me’angaue ‘a e kautaha ni pea ‘oku fehu’ia ‘e he kakai tokolahi pe kuo ‘osi foaki koaa ha seniti ‘e he pule’anga ki he ngaahi kautaha ni.

‘Ikai ke mahino hono talanga’i ‘i he Fale Alea

Koe talanga lahi ‘i he Fale Alea ‘oku fekau’aki ia moe ta’emahino ‘a e pa’anga kuo vahe’i ‘ehe pule’anga ki he ngaue ni pehe ki hono foaki ‘o e aleapau ngaue ki he polokalama ni.

Fakatatau ki he tu’utu’uni kapineti ‘i he ‘aho 28 ‘o Fepueli 2020 ‘a ia kuo movete holo ‘i he ngaahi mitia he ope. ‘Oku tuhu’i mahino ai ko e pa’anga ‘e tahaua miliona ($12m) ko e seivingi mei he patiseti lolotonga pea mo e tahanima miliona ($15m) ko e noo fakalotofonua ke fakapa’anga ‘aki ‘a e tanu hala. Ko e no ko eni mei hono fakatau atu ‘e he pangike fakalakalaka ‘a e ponite ‘a e pule’anga (government bonds).

‘Oku pehe ‘e he fakafofonga Tongatapu 1, Siaosi Pohiva ‘oku ne tui ‘oku maumau ‘a e lao ‘i he ngaue ‘a e pule’anga ki he ongo fakapa’anga ko ‘eni. Ko e seivingi $12 miliona ke ‘ave ki he pangike fakalakalaka ‘oku fakangatangata ‘a e mafai ko ia ‘o e pule’anga ‘i he lao ki hono pule’i ‘o e pa’anga ‘a e pule’anga kupu 9 mo e 10. Ko hono ua, neongo ‘oku ‘i ai ‘a e mafai ke ‘ave ha pa’anga ki he contingency fund ka ‘oku fai ‘o fakatatau ki he taumu’a ‘o e fakatu’upake (emergency) ko ia. Ko e lao fakatu’upake na’e fai koe’uhi ko e to’umahaki ‘i he COVID-19 na’e toki fakahoko ia ‘i Ma’asi. Ka ko e tu’utu’uni ki he $12 milion ke ‘ave mei he fale pa’anga ki he pangike fakalakalaka na’e fakahoko ia Fepueli. ‘ikai ngata ai koe pa’anga na’e tonu ke faka’aonga’i fakatatau ki he fakatu’upake. Ko e fakatu’upake ‘i he COVID-19 kae ‘ave pa’anga ia ki he tanu hala. Fakahua’ ‘a e fakafofonga ‘o ne pehe “Tukukehe kapau koe tanu hala koe faito’o ia ‘o e CORONA”.

‘Oku pehe foki ‘e he fakafofonga Tongatapu 2, Semisi Sika koe founga na’e fai ‘aki hono foaki ‘o e ngaue (procure) ‘oku ‘ikai tui na’e totonu. Na’a ne pehe na’e piti ‘a e kautaha ‘e 9 pea hili hono ma’u ‘a e piti ‘e he kautaha ‘e taha pea kaniseli ‘e he pule’anga ‘a e piti ko ia ka nau foaki kihe Minisita MOI ke nau ngaue ki hono tu’uaki mo foaki ‘o e ngaue. Na’e fakahoko pea ngaue’aki ia ‘a e ngaahi makatu’unga kehe mei he makatu’unga ‘i he ‘uluaki piti pea ‘ave pe ki he kautaha ‘e 3 kuo fili ‘e he MOI.

‘Oku te’eki paasi ‘a e Patiseti ‘i he Fale Alea ka ‘oku mahino ‘oku ta’efiemalie lahi ‘a e kau fakafofonga ‘o e kakai mo e hou’eiki ki he founga foaki ngaue ki he polokalama tanu hala.

 

Views 635

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…