Kamata hono tali ‘e he falé ‘a e ngaahi vouti fakapotungāué

Posted: 22-Jun-2020 02:17 PM

Government

Hili ange ‘a e meimei ke nofo ‘a e tipeiti ‘a e falealeá ‘i he kaveinga ‘o e tanu halá mo e vakai ki he tu’unga mateumateu ‘a Tonga ki he Covid-19  ‘i he uike nai ‘e 2 kuo ‘osí na’e tu’utu’uni ai ‘e he ‘Eiki Sea ‘o e Kōmiti kakató, Lord Tu’I’āfitu ke fe’unga ‘a e toe talanoa he kaveinga ko iá ka nau ‘unu atu ā ki hono talanoa’i ‘a e ngaahi ‘esitimeti vahevahe fakapotungāué ‘o fakatatau ki he ngaahi pa’anga kuo vahevahe ki he vouti taki taha.

Ko e founga foki eni kuo tu’utu’uni ‘e he Seá ke ne nga’unu ki ai ‘i hono alea’i ‘a e ‘esitimetí ‘a ia ‘e ‘ikai ke toe fiema’u ke fai ha pāloti he ngaahi voutí ka ko ‘enau tali pē kae toki pāloti’i faka’angataha pē ‘i he hili hono alea’í ‘a e ngaahi voutí.

Vouti #1 ‘Ofisi Palasi

Na’e kamata’aki pē ‘i he ‘uluaki voutí ki he ‘Ōfisi Palasí ‘a ia ko e $3.6 miliona. Ko e holo eni mei he patiseti lolongá ‘a ia na’e fe’unga mo e $4.7 miliona. Na’e me’a hake pē ‘a e ‘Eiki Palēmiá, Pōhiva Tu’I’onetoa ‘o ne fokotu’u ki he falé ke tali ‘a e vouti ko ení pea ‘i ai mo e poupou. Na’e tu’utu’uni leva ‘e he Seá ke hoko atu ‘a e feme’a’akí ki he vouti fika 2.

Ka na’e kole heni ‘e he fakafofonga ‘o Tongatapu 4, Māteni Tapueluelu ke ‘oange mu’a ha’anau faingamālie ke nau fakafehu’i fekau’aki mo e vouti ko ení kae toki hoko atu. Na’e ‘ikai ke tali eni ‘e he Seá pea ne tu’utu’uni ke hoko atu ki he vouti hokó he na’e ‘osi fakamā’ala’ala mai pea fokotu’u ‘o tali.

Na’e kei feinga atu pē ‘a e fakafofonga ‘o e Tongatapu 4, ke ‘oange ha’anau faingamālie kenau fakafehu’i he ‘oku ‘i ai ‘a e me’a ‘oku fiema’u ke fai mai hono fakamā’ala’ala ‘e he ‘Eiki Palēmiá ki he vouti ko ení. Pea ko e konga eni ‘o e feme’a’aki ‘i he vouti ko iá ‘i hono to’o mai mei he miniti Fika 12 ‘o e Feme’a’aki ‘i he Fale Aleá, ‘aho Tu’apulelulu 4 ‘o Sune 2020.

Māteni Tapueluelu: Mālō pē Sea, ‘a ia ‘oku ‘uhinga ia Sea, ko ‘ene fokotu’u mai pē pea poupou

ko ‘ene paasi ia, fēfē kimautolu ‘oku mau fie malanga ai. ‘E ‘i ai ha fehu’i ai? He vouti. Ko e

‘uhingá Sea kātaki pē Hou’eiki, ‘oku mau ongo’i ‘a e …

Sea Kōmiti Kakato: Ko e fehu’i fakatekinikale mālie ‘aupito eni ia, kā ko e mafia ‘oku ‘iate au

na’a ku fokotu’u atu ‘a e ngāue pea fakahoko mai pea kā ‘i ai ha poupou, ha tali ‘o e fatongia ko

ia, pea kā ‘i ai ha poupou, lava ‘etau ngāue ka tau nga’unu Fakafofonga.

Māteni Tapueluelu:Eiki Sea kātaki pe.

Sea Kōmiti Kakato: He ko e ‘uhingá ‘oku ‘ikai ke u fokotu’u atu ‘e au ke tau pāloti, ko e ki’i

anga maheni pē ia ‘oku fai ‘i he ngāue, ngāue faka Fale Alea, ko ‘ene tali pē pea tau hoko atu ki

he vouti hoko, kā tau toki pāloti’i fakalukufua. Mei he tu’utu’uni ‘a e motu’a ni. Mālō.

Māteni Tapueluelu: Sai pē ia ‘Eiki Sea te mau talangofua pē kā ko hono ‘uhingá, tā ‘oku ‘uhinga

ia ‘o pehē, paasi kātoa pē ‘i he ‘aho ni ko ‘enau poupou pē ‘a nautolu ki he‘enau vouti pē ‘a nautolu

pea ‘ikai ke to e ‘i ai hamau to e le’o ‘o mautolu, pea ko ene ‘osí ia.

Sea Kōmiti Kakato: Tokanga ki he taimi ko ē fai ‘etau Ngāue, taimi na u me’a ai ‘Eiki Minisitā mei he Kapineti ke fai hono fakamaama e vouti ko eni ko e taimi ia na’e tonu ke ke me’a mai ai ke tukuatu fakataimi kā ko e ‘uhinga ko u nga’unu mo e ‘uhinga ‘o e tu’utu’uni faka-fakataha, ka ‘i ai ha poupou, poupou, me’a mai.

Māteni Tapueluelu: Tokoni mai mu’a ‘Eiki Sea he ‘oku ‘ikai ke mau to e lava ‘o tautapa ki ha

feitu’u kehe kā na’e ‘ikai ke ‘i ai ha fakamaama ha taha ‘i he vote ko e tu’u mai pē ‘o fokotu’u mai

poupou ‘osi. Ko e me’a ‘oku mau kole atu ai Sea kapau ‘oku pehē tā ‘e ‘osi kātoa pē eni ia ‘i he

‘aho ni ‘ikai ke to e ‘i ai ha’amau to e le’o ‘o mautolu ke fakamalanga.

'Eiki Minisitā Polisi: Sea ki’i fakatonutonu koe’uhī ko e ki’i tokoni atu pē ‘a’aku ia koe’uhī ki

he Fakafofonga koe’uhī ko e fai ko ē feme’a’aki ‘Eiki Sea ko e taimi ni koe’uhī ko e polokalama

pe mo hono fakafika. Ko e ‘uhinga pē ‘eku ‘oatu ‘a’aku ia kapau te tau fai pē ‘a e feme’a’aki

fakatatau ki he fika mo e pa’anga ‘oku tuku mai ko ē kā ko e ‘uhinga ‘oku kapau hangē ko e me’a

ko ē ‘oku me’a ‘aki atu he Sea kuo ‘osi mā’opo’opo e polokalama ko e me’a pē ‘a e Feitu’u na mo

e Sea.

Māteni Tapueluelu: Sai pē Sea kā ko e kole pē ke fakamaama mai e mātu’a ko eni, ko e anga

maheni ‘e me’a hake e ‘Eiki Minisitā ‘oku ne tokanga’i e vouti ko ia ‘o fai mai e ki’i fakamalanga

kau ai ‘a e palani ko ē ‘a ‘ene potungāue

Sea Kōmiti Kakato: Fakafofonga fokotu’u ki hē ki he tēpile ko ē ke fai hono fakamaama, taimi

tatau fakahoko mai leva fokotu’u atu, tu’utu’uni faka-fakataha ia kapau leva ‘oku fokotu’u mai, ‘e

fai leva ‘e he Sea ‘e ne me’a atu ‘i ai ha poupou, poupou ko e taimi ia e fakataha

Māteni Tapueluelu: Pea fēfē leva kimautolu fie malanga Sea?

Sea Kōmiti Kakato: Fale pē eni ‘e taha, fale pē eni ‘e taha.

Māteni Tapueluelu: Kā ‘oku ‘ikai ke ‘aonga ia ‘emau fokoutua heni Sea.

Sea Kōmiti Kakato: ‘I ho’o ma’u pe ia ‘a‘au. Ko ‘etau Tohi Tu’utu’uni ē ‘oku ‘ikai ke ‘i ai

ha fakafo’ituitui ia kā ko e ‘uhinga ‘o e tu’utu’uni fakafakataha.

Ko ia na’e tu’utu’uni leva ‘e  he Seá he hoko atu ‘a e feme’a’akí ki he vouti fika 2.

Vouti #2 Fale Alea ‘o Tonga

‘Oku ‘i ai ‘a e hiki hake ‘i he vouti ‘a e Fale aleá mei he patiseti lolotongá (2019-20). Ko e ‘esitimetí ‘o e voutí ni na’e tali ia ‘e he falé ‘a ia ko e $13.7 miliona ki he Patiseti 2020-21. Ko e hiki hake eni mei he $11.8 milioná ‘i he patiseti lolotongá.

Ka na’e ‘i ai ‘a e ngaahi fakaikiiki na’e me’a ki ai ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Lord Fakafanua he ko ia ‘oku malumalu ai ‘a e vouti ko ení ‘o kau ai ‘a e ngaahi fakaikiiki ‘o e pa’anga ko eni kuo vahe’i ‘e he Patisetí ma’ae ngāue ‘a e Fale Alea ‘o Tongá. Ko e $12.4 miliona ‘o e vouti ko ení ‘oku fua pē ‘e he Pule’angá pea ko e $1.2miliona ‘oku fua ia ‘aki ‘a e ngaahi tokoni mei mulí.

Lord Fakafanua: “Sea ‘oku ou fie lave pē ki he fakaikiiki ko eni ‘a e pa’anga ko ē ‘oku vahe mai ki he Fale Alea. Ko e pa’anga recurrent ‘a e Fale Alea ‘oku tu’u ia ‘i he $1 miliona 6 kilu ‘oku holo’aki ‘a e 1 miliona, 6 kilu, 5 mano, 3 afe, 3 ngeau ($1,653,300). Pea 'i he taimi tatau pē, 'oku tānaki ki he pa'anga ngāue 'a e Fale Aleá 'a e pa'anga ki he constituency fund, 'a ia ko e fokotu'u ia 'oku 'omai mei he Pule'anga 'o e 'ahó ni, ke fakalahi 'aki 'a e constituency fund 'aki 'a e taha miliona, valu kilu, ono mano, tahaafe ( $1,861,000).”

‘Ikai tali ‘a e ngaahi fokotu’u fo’ou

Na’e ‘i ai foki ‘a e ngaahi fokotu’u ngāue fo’ou na’e fakahū atu mei he fale aleá ki he Pule’angá ke fai hano fakakaukau’i na’a malava ‘o fai hano fakapa’anga ‘i he ta’u fakapa’anga ko eni ka hokó. ‘A ia na’e kau heni ha pa’anga ngāue ki he Fale Alea ‘a e To’utupú, ko ha pa’anga ke tokoni’i mo fakalele ‘aki ‘a e ngaahi Public consultations ‘a e Fale Aleá koe’uhí ko e ngaahi fiema’u kimuí ni mai hono ‘ave ha ‘ū lao fakaangaanga ke fai ha talanoa ki ai mo e kakaí. ‘Oku kau atu ki heni mo ha pa’anga ki hono fakalele ‘a e polokalama ngāue ‘a e falé ki he e-Parliament ka na’e ‘ikai ke tali ia ‘e he Pule’angá ‘i hono fatu ko eni ‘a e ‘esitimeti ‘o e vouti ‘a e Fale Aleá.

Ka na’e ‘i ai mo e fokotu’u na’e fai ‘a ia ‘oku pehē na’e mahu’inga ange ia kapau na’e fakakau mai ia ‘i he vouti ‘a e falealeá ko e fiema’u ke fai hano monomono ‘a e falé he ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi palopalema ‘o hangē na’e ‘ohake tonu pē ‘e he Sea ‘o e Fale Aleá.

Lord Fakafanua: “'Oku mou 'osi mea'i pē 'oku tutulu e falé, pea 'oku fiema'u ke fai e ngāue. 'Oku ou tui na'e 'ikai ke tali e 'ū patiseti ko ení, koe'uhi pē ko e tōnounou fakaivi 'a e Pule'angá, he tō lalo ko eni e tānaki pa'angá. Ka 'oku 'i ai pē 'amanaki 'e fakalava'i pē 'a e ngaahi fiema'u ko ení, hangē pē ko e founga ngāue 'oku angamaheni ki ai 'a e Fale Aleá, 'aki 'a e 'u supplementary budget 'i he lolotonga ko eni e ta'ú.”

Kaekehe na’e kau foki ‘i he fokotu’u na’e ‘oatu mei he Fale Aleá ke fai hano toe vakai’i ange na’a lava ke fakakau atu mo ia ki he vouti ‘a e Fale Aleá, ke fai hono fakapa’anga ‘e he ngaahi kautaha malu’í (insurance) ‘a e ngaahi ‘ave fakafaito’o ‘o e hou’eiki mēmipá kae ‘ikai ke toe fakafalala pē ki he pa’anga ‘oku vahe’i mai he pule’angá ki he vouti ‘a e fale aleá.

Ko e tu’unga lolotongá foki ko e malu’i mo’ui ‘a e kau mēmipa ‘o e falé ‘oku ta’u ‘e 2, ka na’e fokotu’u ‘e  he ‘Eiki Sea ‘o e Falealeá ki he Pule’angá na’a lava ke toe hiki hake ‘o ta’u ‘e 4 ke fehoanaki pē mo e teemi fakafalealea ‘e taha, pea ka faifaiange pea mālōlō ha mēmipa he vaha’a taimi ko iá ‘oku ‘oange leva ‘a e monū’ia ‘o e malu’í ke toho ia ‘e he fāmili ‘o e mēmipa ko iá ‘a e fo’i ta’u ‘e 4 ‘o e malu’í.

Taimi tatau na’e toe fiema’u foki ‘i he fokotu’u atu ko eni ‘a e Seá, ke fakakau atu ‘a hono totongi ‘e he malu’í ‘a e taimi ‘oku ‘ave fakafalemahaki ai ha mēmipa ‘o fua kotoa pē ia ‘e he kautaha insure ka ‘oku ‘ikai ko e toe to’o atu ia mei he vouti ‘a e falealeá. ‘A ia ‘e malava ke kau heni ‘a e totongi kotoa pē ‘a e falemahakí mo hono ‘omai ha vakapuna ke ‘ave ai ‘a e hou’eiki ko iá ke tuku kotoa pē ia ki he insure ke ne fua ka ‘oku ‘ikai ko e fakafalala kotoa pē ki he vouti ‘a e Fale Aleá he na’e ‘osi hoko kimu’a ‘o lahi ‘a hono to’o atui ‘a e pa’anga ngāue ‘a e falé pea na’e toe iku ‘o fai ‘a e kole ki he pule’angá ke nau toe tokoni mai ‘i he tafa’aki ko iá.

Ka ‘oku ‘i ai ‘a e palopalema lahi ia kapau ‘e tuku kotoa ‘a e ngaahi fu’u fakamole ko ení ki he kautaha insure ke fua, ‘o hangē ko e me’a ‘a e ‘Eiki Nōpele fika ‘uluaki ‘o Tongatapú, Lord Tu’ivakanō

Lord Tu’ivakanō: Fakafofonga ‘a e ‘Eiki Minisitā. Ko e fo’i me’a ko ena ‘oku ke me’a ki aí ‘oku mo’oni ka he ‘ikai ke ‘i ai ha insure ia te ne hanga ‘o insure kitautolu. ‘Oku pau ke sivi’i ia ‘oku ke mo’ui lelei. Mahalo ko e tokolahi ‘ia tautolu heni pē tali nautolu ia he me’á (insure)

Ka na’e ‘i ai ‘ae tali ki heni ‘a e fakafofonga ‘o Vava’ú 14, Dr.Saia Piukala.

Dr. Saia Piukala: Sea fanongo pē motu’a ni ia ki he feme’a’akí pea ‘oku ne ‘ohake ai e fakakaukau na’a kuo taimi ke sivi mo’ui lelei e kau Mēmipa ke ōmai ki he Fale Aleá kae tali ‘e he ngaahi kautaha malu’í.

Vouti #3 ‘Ofisi ‘Atita Senialé

Ko e vouti fika 3 ki he ‘ofisi ‘o e ‘Atita Senialé na’e kole ‘e he ‘Eiki Sea ‘o e Falealeá, Lord Fakafanua ke toloi mu’a hono alea’í koe’uhí ‘oku kei ‘i he Kōmiti pa’angá ‘a e palani ngāue ki he vouti ko ení pea ‘e maau ia pea toki fakahū hake ke toki fai ki ai ‘a e feme’a’akí.

Vouti #4  ‘Ofisi ‘o e ‘Omipatimeni

Vouti #5 Potungāue ki Muli

Ko e vouti ‘a e Potungāue ki Mulí na’e hā mei ai ‘a e holo mei he patiseti lolotongá ‘a ia na’e $11 miliona ‘i he ta’u fakapa’anga 2019/20 pea ko e ‘esitimeti ko ení ‘oku fe’unga mo e $10.4 miliona.

‘I he me’a ‘a e ‘Eiki Palēmiá na’á ne pehē ko e $10.3 miliona ko e fakapa’anga pē ‘i  he patiseti lolotongá pea ko e konga leva ko e in-kind pe tokoni koloa pē ke fai ‘aki e ngāué.

Ko e ngaahi ‘ōfisi kotoa ‘e 16 ‘a e potungāue ki mulí, ‘a ia ko e taha pē ‘i Tongá ni pea ko e toenga ‘i he ngaahi fonua hangē ko Canberra, New York, Beijing, Tokyo, San Francisco, Auckland, Honolulu, Abu Dhabi, Siniva etc. Pea ‘oku toe fai foki mo e fokotu’u ke fokotu’u mo ha ‘ōfisi ‘i he ngaahi fonua kehe ‘o kau ai ‘a Fisi.

Ka na’e fakahoko atu ‘e he fakafofonga ‘o Tongatapu 1, ko e taimi eni ‘oku fe’unga mālie ai ki he ngaahi ‘ōfisi ‘i mulí kenau fakahoko ‘a e fatongia ‘a e fonuá ‘onau fakafofonga’i atu ‘a e Pule’angá ki he ngaahi fonua ‘oku nau ‘i aí. Tautefito ki he taimi ‘o e fakataputapui ko eni ‘a e fefolau’akí kae ‘oua ‘e toe fai ha fu’u fakamole ia ki ha toe fefolau’aki.

Vouti #6 Kau tau ‘Ene ‘Afio

Ko e vouti ‘a e Kau tau ‘Ene ‘Afió (HMAF) na’e hiki hake ia mei he ta’u fakapa’anga lolotongá. ‘I he ta’u fakapa’anga lolotongá na’e fe’unga moe $22.5 miliona ka ‘oku hiki hake eni ki he $27.8 milioná.

Na’e kau foki ‘a hono fakatokanga’i makehe ‘a e fiema’u ke toe hiki hake ‘a e vāhenga ‘a e kau tau ‘a ‘Ene ‘Afió kae tautau tefito ki he taimi ko eni ‘o ‘enau ngāue ta’emamohe talu pē mei he Matangi ko Hālotí pea hoko mai ki he Covid.

Na’e fokotu’u foki ‘e he fakafofonga ‘o Tongatapu 4, pē ‘e lava ke ‘oange ha vahe ‘ovataimi ‘a e kau sōtiá koe’uhí ‘oku lahi ‘enau ngāue ‘oku faí he lolotongá ni pea ‘ikai ngata aí ka ‘oku nau toe li’aki honau ngaahi fāmilí kanau ngāue ma’ae fonuá he ngaahi taimi faingata’a ko ení.

Vouti #7 ‘Ofisi ‘o e Palēmia

‘Oku hiki eni mei he $3.9miliona ‘i he ta’u fakapa’anga 2019/20 ki he pa’anga ‘e $4.4miliona ‘i he ta’u fakapa’anga 2020/21.

Neongo na’e ‘osi fakapaasi ‘a e vouti ko ení ‘e he kōmiti kakató ka na’e tō ‘a e feme’a’akí ‘i hono fehu’ia ‘a e ‘Ofisi fo’ou ki he Malu fakafonuá ‘a ia kuo fakahā ‘oku lolotonga fai hono fokotu’utu’u ‘i he malumalu ‘o e ‘ōfisi ‘o e Palēmiá.

Ko e me’a ko ení na’e ‘ohake ia ‘e he ‘Eiki Sea ‘o e Falealeá, Lord Fakafanua ‘a ia na’á ne ‘eke ai ki he ‘Eiki Palēmiá fekau’aki mo e ‘ōfisi fo’ou ko ení.

Ka na’e pehē ‘e he ‘Eiki Palēmiá ko e ‘ōfisi fo’ou ko ení ‘oku fakataumu’a pē ki hono fakapapau’i ‘a e malu ‘o e ngaahi fakamatalá ‘a ia ‘oku fai heni ‘a e fengāue’aki mo e potungāue polisí pehē ki he ongo ‘ōfisi talafekaulahi ‘a Nu’usila pea mo ‘Aositelēliá.

Ka na’e ‘eke ‘e Lord Fakafanuá kapau ko e taumu’á ke malu’i ‘a e malu ‘a e kakai ‘o e fonuá, ‘a ia ‘oku kehe nai eni ia mei he va’a ko ia ‘oku malumalu ‘i he Kau tau ‘Ene ‘Afió mo e Polisí.

Fehu’ia ‘a e $600,000 ki he fakamafolá mo e fanongonongó

Na’e toe hoko atu foki hono fehu’ia ‘a e fu’u pa’anga lahi ko eni kuo vahe’i ki he fakamafolá (broadcasting) ‘a ia koe $600,000 ‘a ia ‘oku fu’u lahi faufaua eni ia ‘i hono fakahoa atu ki he ta’u kuo’osí he na’e ‘i he $500 pē.

Ka na’e pehē ‘e he ‘Eiki Palēmiá ‘oku makatu’unga pē eni he ‘oku ‘i ai ‘a e hoha’a ki he malu fakafonuá (national security) pea ‘oku fai ai ‘a e fengāue’aki mo e ongo fonua (NZ, Aus) ko ení ki he malu ‘o e ngaahi fakamatala ‘a e ‘ōfisí.

Ka na’e ‘ikai ke toe ‘i ai ha toe fu’u fakamatala fakaikiiki ange ki he ‘ōfisi ko ení mo ‘ene ngāue ‘oku ‘amanaki ke fakahokó.

Vouti #8 Potungāue Pa’anga

Ko e vouti hiki lahi taha eni ‘i he ‘Esitimetí, ‘a ia ko e hiki eni mei he patiseti lolotongá (2019-20) ko e $123.8milioná ki he $166.3miliona ‘i he patiseti 2020-21. Na’e kei hokohoko atu ‘a e feme’a’akí ‘i he vouti ko ení ka na’e ‘ave ‘a e pepá ni ‘o paaki ‘oku te’eki tali ‘a e vouti ko ení.

Views 886

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…