Palani Pule’angá ke langa ngaahi fale ‘e 20,000 tupu ki he ngaahi fāmili ‘ikai hanau ‘apí

Posted: 09-Jul-2020 01:25 PM

Government

Ko e fakahā eni ‘e he ‘Eiki Palēmiá, Pōhiva Tu’i’onetoa lolotonga ‘ene līpooti nounou ki he Fale Alea ‘o Tongá ‘a e ngaahi ngāue ‘a e Pule’angá ‘i he ‘aho Mōnite ‘aho 22 ‘o Suné ‘a ia na’á ne pehē ai na’e fai ha savea pea mahino mei he ola ‘o e savea na’e faí ‘oku laka hake ‘i he ngaahi fāmili ‘e 20,000 tupu ‘oku nau nofo hili holo ‘i he ngaahi ‘api kehe koe’uhí ko e ‘ikai ke ‘i ai ha’anau kelekele kenau langa ai pe ko e ‘ikai pē ke ‘i ai hanau ‘api kenau malu ki ai.

“Pea ‘i he’ene pehē leva Sea ‘e fai ‘a e ngāue ‘a e Pule’anga ke solova ‘a e fiema’u vivili ko eni ngaahi fāmili ko eni ‘oku kamata pē he ta’u fakapa’anga ko eni ‘i he ‘uhinga ko ia na’e ‘osi tali ‘e he Kapineti ‘i Sanuali 2020 ke fokotu’u ha ngāue mo e fakakaukau fo’ou ‘a e Pule’anga mo e ngaahi sino ngāue mei tu’a ke fakahoko hono tokoni’i mo hono langa ‘o e ngaahi fale mo kumi ha ngaahi kelekele ke langa ‘i ai e fale fo’ou ke hiki ki ai e ngaahi fāmili ‘oku ‘ikai ha’anau ‘api ka ‘oku nau kei nofo hili holo pē ‘i he ngaahi feitu’u kehekehe ‘i Tonga ni.”

Na’e fakahā ‘e he Palēmiá ko e palaní ke langa ‘a e fale ‘e 10,000 ‘i Tongatapu, fale ‘e 5,000 ‘i Vava’u, fale ‘e 2,000 ‘i ‘Eua, fale ‘e 2,000 ‘i Ha’apai, fale ‘e 50 ‘i Niuafo’ou pea mo e fale ‘e 50 ‘i Niuatoputapu.

Na’á ne pehē ‘oku ‘iloa ‘a e scheme ko ení ‘i he ngaahi fonuá mulí ko e ‘Low Housing Income Families’ ka ‘i Tongá ni ‘e ui pē ko e ngaahi fale ke langa ke tokoni’i e ngaahi fāmili ‘oku ‘ikai ha kelekele pe ‘api kenau nofo mo ngoue aí.

Ko e tāketí ke kakato ‘a e pēseti ‘e 50 ‘o e langa fale ko ení ‘i he ta’u ‘e 5 ka hokó pea ko e peseti ‘e 50 faka’osí ‘i he ta’u ‘e 10 ka hoko maí. Pea ‘e kamata ai pē ‘i he ta’u fakapa’anga fo’ou ko eni ‘e kamata ‘i he ‘aho 1 ‘o Siulaí (2020-21) ‘a hono langa ‘a e ngaahi falé ‘i he tukupā mei he Pule’angá ko ‘enau feinga eni ke tau’i ‘a e nofo masivesivá mo e nofo faingata’a’iá ‘i he fāmilí mo e ngaahi tūkui koló.

Fehu’i pe ko e ngaahi fale ke nofo totongi

Ka na’e fehu’ia ‘e he fakafofonga kakai ‘o Tongtapu 13, Veivosa Taka ki he Pule’angá pē ko e ngaahi fale ko eni ‘e 20,000 tupu ‘oku palani ‘a e Pule’angá ke langá ‘oku ‘uhingá ‘e totongi ‘e he kakai te nau nofo aí ‘o hangē ha ‘apaatimení pē ko e taumu’a pē ke nau ōmai ‘o nofo ai ka ko e tali eni ‘a e ‘Eiki Palēmiá.

“Ko e me’a ‘oku fakahoko atu ko e palani pē mo e vīsone ko e ngaahi fakaikiikí ‘e toki maau atu ia ‘i he fonongá. Pea ko e me’a ko eni ‘oku fai ‘ae ngāue ia ki ai ‘i tu’a ‘i he konga ko ia pea ko u tui ko ‘ene taimi ko ia ‘e maau to e maau ange, ka ko e tala pē vīsoné ke mahino ki he Feitu’u na pea mo e Hou’eiki Mēmipa ‘o e Falé ‘oku fai e tokanga ‘oku ai e palopalema ‘oku fai e tokanga ki ai. Ko hono fakaikiiki ko e me’a ia ‘e ha’u ‘i he kaha’ú.”

Lolotonga ‘a e kei tālanga ko eni ki he ngaahi tokoni langa falé, ‘oku lele ‘i matangi ‘a e tokoni ia ‘a e PTOA ki he ngaahi fāmili na’e uesia kinautolu ‘i he saikolone Hālotí ‘a ia na’á ne maumau’i ‘a e ngaahi ‘api ‘e ni’ihi ‘i he Tongatapu pea mo ‘Eua.

 

Views 2540

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…