TO E HIKI ‘A E TOTONGI ‘UHILA – Tāmalaki ‘e he pule’anga ‘a e kakai

Posted: 23-Nov-2020 12:01 PM

Government

Na’e vahevahe atu ‘i he Kele’a kuo ‘osí ‘a e fakamole ta’e fakapotopoto ‘a e Pule’angá ‘i he polokalama lotu ‘aukai ‘a e pule’anga na’e fakahoko ki ‘Eua. Ko  ‘eni ‘oku teu ‘a e folau ‘a e Palēmiá pea mo e kapinetí pehē ki he ngaahi potungaue ‘e ni’ihi ‘a e pule’angá ki he lotu ‘aukai ‘oku talaki ke fakahoko ki Ha’apaí.

‘Oku mahino ko e fakamole ko ia ‘o e polokalama lotu ‘aukai ko eni ki he ngaahi vahe motú kuo pau ‘e nofo he pa’anga ‘e laukilu ki he fo’i ‘a’ahi ‘e taha. Ko e pa’anga ko ení ‘e to’o ai pe mei he kato ‘o e kakai.

Kaikehe ko e ongoongo ‘oku fakaloloma tahá ko e hiki ko ia ‘a e totongi ‘uhilá ‘i he kamata’anga ‘o e mahiná ni. Ko e to e to’o ai pe mei he kato ‘o e kakai masivá. ‘Oku ‘ikai ‘asi mahino mai ha feilaulau ‘a e pule’anga ko eni ke holoki ‘a e fakamole, lolotonga ‘a e fakatamaki fakamamani lahi ‘oku ne uesia faka’ikonomika ‘a e fonuá. 

Mahu’inga ‘o e ‘uhila

Ko e ‘uhilá ko e taha ia ha ma’u’anga ivi mahu’inga ki he kakai ‘o e fonuá. ‘Oku ne uesia ‘a e taha kotoa ‘i Tongá ni mei he ki’i pepee ki he vaivai, ‘i he fiema’u maama, ’aisi, naunau ngaahi me’atokoni ‘uhila, misini fo mo e ngaahi me’a faka’api ‘oku fiema’u ai ‘a e ivi ‘uhila.

Ko e hiki ko ení ‘oku ne uesia ‘a e kakaí, he kuo pau ke feilaulau’i ‘enau ngaahi fiema’u kehe kae totongi ‘aki ‘a e hiki ko eni ‘a hono ngaue’aki ‘o e ‘uhilá. 

‘I he ‘aho 1 ‘o Novema na’e hiki ‘a e totongi ngaue’aki ki he ‘uhilá mei he seniti ‘e 61.02 ‘o e kWh ki he seniti ‘e 63.82 ‘o e kWh ‘a ia ‘oku hiki ‘aki ‘a e seniti ‘e 2.8 ki he kWh. Kapau ko e  lahi ‘o e ‘uhila ‘oku ngaue’aki ‘i he mahiná ko e 3,500,000 kWh pea liunga ‘aki ‘a e lahi ‘o e seniti ‘oku hiki ‘aki te tau fakafuofua ‘e tanaki ‘e he potungaue ‘uhilá ‘a e pa’anga ‘e hiva mano valu afe ($98,000), ‘i he mahina ‘e taha pe ko e pa’anga ‘e ua kilu hiva mano fa afe ($294,000) ‘i he kuata.

Kaikehe ‘oku mahino ko e hiki ko ení tokua ko e hiki ‘a e mahu’inga fakamamani lahi ‘o e totongi loló. ‘Oku tonu ke tau to e sio ke ki’i loloto ange ki he ngaahi makatu’ungá pea lava ke tau fakakaukau ai pe ‘oku fakapotopoto ‘a e hiki ko ‘eni.

‘Inasi ‘o e pule’anga (Dividend)

Ko e ’uhi ko e ‘uhilá ko e kautaha fakapisinisi ‘a e pule’angá kuo pau ke totongi ‘inasi ‘a e poate ‘uhilá ki he pule’angá ‘i he ta’u fakapa’anga kotoa. ‘Oku fakafuofua kihe $1.9 miliona ‘a e ‘inasi ‘o e pule’angá mei he kautaha ‘uhilá ‘i he ta’u fakapa’anga ko eni na’e toki ‘osí.

Koe’uhi ko e taha eni ‘a e ngaahi sevesi ‘a e pule’angá ma’ae kakai ‘o e fonuá, ‘oku mahu’inga ‘aupito ke ‘oua ‘e fu’u mamafa ‘a e totongi ngaue’aki ki he ‘uhilá he ko e konga ia ‘o ‘enau tokoni ki he kakaí. ‘Oku tonu ke fakamalumalu ‘a e tokoni ko eni ‘i he ‘uhinga ko e tau’i ‘o e uesia fakapa’anga ‘a e fonua mei he COVID-19.

Tokoni ‘a e pule’anga (subsidy)

Ko e ’uhi ‘oku mahu’inga ki he pule’angá ‘a e sevesi ‘uhila ki he kakaí, ko ia ‘oku foaki ai ‘e he pule’angá mei falepa’anga ha tokoni (subsidy) ki he kautaha ‘uhilá‘i he taumu’a ke tokoni ke fakasi’isi’i ‘a e mafasia ‘a e kakaí ‘i he totongi ‘uhilá.

Ko e tokoni ko eni ‘oku fakafuofua ki he $1.7 miliona ‘i he mahina ‘e 12. Ko e founga anga maheni ‘i he pule’anga kuo ‘osí, na’e hanga ‘e he kautaha ‘uhila ‘o tomu’a to’o ‘a e tokoní (subsidy) mei he ‘inasi (dividend) ‘o e pule’angá pea koe palanisí pea toki ‘ave ki he pule’angá. Hange ko ení, kapau koe ‘inasi ke ‘ave mei he kautaha ‘uhilá ki he pule’angá ko e $1.9 miliona, ‘e to’o ‘e he kautaha ‘uhila ia ‘a e $1.7 miliona ko e pa’anga tokoni mei he pule’angá ki he kautaha ‘uhilá pea ko e palanisi ko e $0.2 miliona ko ia ‘e toki ‘ave ki he pule’angá.

Kaikehe ‘i he hu mai ‘a e pule’anga ko eni ‘o Pohiva Tu’i’onetoá kuo nau liliu ‘e nautolu ‘a e founga ngaue ko ení. ‘A ia ke tomu’a foaki ange ‘e he kautaha ‘uhila ia ‘a e totongi ‘inasi (dividend) kotoa ki he pule’angá pea ‘e toki hanga ‘e he pule’angá ‘o foaki ange ‘a e tokoni (subsidy) ki he kautaha ‘uhilá.

Ko e me’a ‘oku mālié kuo ‘osi ‘ave ‘e he kautaha ‘uhilá ia ‘a e ‘inasi ‘o e pule’angá ki fale pa’anga ka ‘oku a’u mai ki he ‘ahó ni ‘oku ma’u ‘a e fakamatala ‘oku te’eki ke foaki ange ‘e he pule’angá ia ‘a e tokoní (subsidy) ki he kautaha ‘uhila.

Totongi ‘a e maama hala

‘I he pule’anga kuo ‘osí na’e ‘osi ‘i ai pe ‘a e pa’anga pau mei fale pa’anga (allocation) ke tokoni ki hono totongi ‘o e maama ‘oku ulo ‘i he ngaahi hala pule’angá. Ko e fatongia totonu pe foki ia ‘o e pule’angá ko e sevesi (public good) ke tokoni ki he fefononga’aki ‘a e kakaí ‘i he po’ulí pea ‘oku fakapa’anga ‘e he pule’angá mei he tukuhau ‘a e kakaí pe ko ha tokoni mei muli.

Ko e me’a pango ia kapau kuo tu’utu’uni ‘a e pule’angá ia ke to e hanga ‘e he kautaha ‘uhilá ‘o fakakaukau’i ha pa’anga ke totongi ‘aki ‘a e ulo e maama hala pule’angá. Ko e me’a leva ‘oku hokó ko e to e tata aipe ki he kato ‘o e kakaí. ‘Oku ‘ikai ko ha tata tu’o taha ka ko e toutou tata, ‘o tata ‘i he totongi tukuhau pea to e tata ‘i he totongi ‘a e hiki ‘o e totongi ngaue’aki ki he ‘uhilá.

Felave’i ‘a e ‘uhila mo e ngaahi fakamole kehe ‘a e pule’anga

Koe’uhi ko e hoko ‘a e ngaahi me’á ni ‘oku tau fifili ai ki he makatu’ungá pe ‘oku fakapotopoto pe ‘ikai. Na’e mei lava pe nai ‘o ta’ofi ha to e hiki ‘a e ‘uhila neongo ‘a e hiki ‘a e lolo?

Ko e liliu ko ia ‘a e founga ngāue ki he foaki ‘o e ‘inasi ‘a e pule’angá (dividend) pehe ki he totongi tokoní (subsidy) ‘oku ne ‘omai ‘a e fo’i ‘ata ko eni. ‘Uluaki ‘oku ‘i ai ‘a e mano’osia fakapa’anga ‘a e pule’angá pea ‘oku ‘ikai ha pa’anga tu’unga ai ‘enau tu’utu’uni ke totongi ange ‘e he kautaha ‘uhila ‘a e ‘inasí (dividend) ‘o ‘oua toe to’o ‘a e tokoní (subsidy). Ua, ‘oku ‘i ai ngaahi fakamole ‘a e pule’angá ‘oku toe mahu’inga ange ki he pule’angá ‘i he tokoni (subsidy) ki he kautaha ‘uhilá ke fakama’ama’a ‘a e ‘uhila ki he kakaí. 

‘E fai leva ‘a e fehu’i pe ko e hā ha me’a ‘oku to e mahu’inga ange ki he pule’angá ‘i he ma’ama’a ‘a e ‘uhilá ki he kakaí, pea ‘oku pehe ni ‘a e talí. Kuo ‘osi toutou fakaha ‘e he Palēmiá mo e pule’anga ko ení ko e fiema’u vivilí ko e tanu halá pea ‘i he mahino ko iá he’ikai hala ke tau pehe ko e seniti ‘oku fakaeveeve ‘e he pule’angá mei he ngaahi feitu’u kotoa ‘e feinga’i ke fakakakato ‘a ‘enau taumu’a ngaue ko iá. ‘Ikai ngata ai kuo tukupā foki ‘a e Palēmiá ke fakahoko ‘a e polokalama lotu ‘aukai ki he ngaahi vahe fonua ‘a ia ‘e laukilu hono ngaahi fakamole pea he’ikai hala ke  tau pehe ‘oku feinga ‘a e pule’anga ke tanaki ha seniti ke fakahoko ‘aki mo e polokalama ko iá.

‘Oku taau nai ke kei fai ‘a e ngaahi fakamole ko eni kae sisina faka’ikonomika ‘a e kakai mei he totongi tukuhau mo e totongi ‘uhila mo ha to e totongi kehe pe ‘e fua ‘e he kakai lolotonga ‘a e mano’osia fakapa’anga ko eni?

 

 

Views 842

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…

International
NGA’UNU ‘A SIAPANI KE FAKAAKEAKE NGAAHI KOLO KI ‘UTA KA ‘OKU…

TOKYO (Reuters) – ‘I he hoko mai ‘a e corona virus ‘o…

Press Releases
An Online Prayer Meeting for Religious People Around the World…

Amid the corona crisis, which causes about 500,000 confirmed cases and 8,000…

Editorials
TONGA IS IN A DEMOCRATIC MESS

There is a sense of confusion about our political…