TO E HIKI ‘A E TOTONGI ‘UHILA – Tāmalaki ‘e he pule’anga ‘a e kakai

Posted: 23-Nov-2020 12:01 PM

Government

Na’e vahevahe atu ‘i he Kele’a kuo ‘osí ‘a e fakamole ta’e fakapotopoto ‘a e Pule’angá ‘i he polokalama lotu ‘aukai ‘a e pule’anga na’e fakahoko ki ‘Eua. Ko  ‘eni ‘oku teu ‘a e folau ‘a e Palēmiá pea mo e kapinetí pehē ki he ngaahi potungaue ‘e ni’ihi ‘a e pule’angá ki he lotu ‘aukai ‘oku talaki ke fakahoko ki Ha’apaí.

‘Oku mahino ko e fakamole ko ia ‘o e polokalama lotu ‘aukai ko eni ki he ngaahi vahe motú kuo pau ‘e nofo he pa’anga ‘e laukilu ki he fo’i ‘a’ahi ‘e taha. Ko e pa’anga ko ení ‘e to’o ai pe mei he kato ‘o e kakai.

Kaikehe ko e ongoongo ‘oku fakaloloma tahá ko e hiki ko ia ‘a e totongi ‘uhilá ‘i he kamata’anga ‘o e mahiná ni. Ko e to e to’o ai pe mei he kato ‘o e kakai masivá. ‘Oku ‘ikai ‘asi mahino mai ha feilaulau ‘a e pule’anga ko eni ke holoki ‘a e fakamole, lolotonga ‘a e fakatamaki fakamamani lahi ‘oku ne uesia faka’ikonomika ‘a e fonuá. 

Mahu’inga ‘o e ‘uhila

Ko e ‘uhilá ko e taha ia ha ma’u’anga ivi mahu’inga ki he kakai ‘o e fonuá. ‘Oku ne uesia ‘a e taha kotoa ‘i Tongá ni mei he ki’i pepee ki he vaivai, ‘i he fiema’u maama, ’aisi, naunau ngaahi me’atokoni ‘uhila, misini fo mo e ngaahi me’a faka’api ‘oku fiema’u ai ‘a e ivi ‘uhila.

Ko e hiki ko ení ‘oku ne uesia ‘a e kakaí, he kuo pau ke feilaulau’i ‘enau ngaahi fiema’u kehe kae totongi ‘aki ‘a e hiki ko eni ‘a hono ngaue’aki ‘o e ‘uhilá. 

‘I he ‘aho 1 ‘o Novema na’e hiki ‘a e totongi ngaue’aki ki he ‘uhilá mei he seniti ‘e 61.02 ‘o e kWh ki he seniti ‘e 63.82 ‘o e kWh ‘a ia ‘oku hiki ‘aki ‘a e seniti ‘e 2.8 ki he kWh. Kapau ko e  lahi ‘o e ‘uhila ‘oku ngaue’aki ‘i he mahiná ko e 3,500,000 kWh pea liunga ‘aki ‘a e lahi ‘o e seniti ‘oku hiki ‘aki te tau fakafuofua ‘e tanaki ‘e he potungaue ‘uhilá ‘a e pa’anga ‘e hiva mano valu afe ($98,000), ‘i he mahina ‘e taha pe ko e pa’anga ‘e ua kilu hiva mano fa afe ($294,000) ‘i he kuata.

Kaikehe ‘oku mahino ko e hiki ko ení tokua ko e hiki ‘a e mahu’inga fakamamani lahi ‘o e totongi loló. ‘Oku tonu ke tau to e sio ke ki’i loloto ange ki he ngaahi makatu’ungá pea lava ke tau fakakaukau ai pe ‘oku fakapotopoto ‘a e hiki ko ‘eni.

‘Inasi ‘o e pule’anga (Dividend)

Ko e ’uhi ko e ‘uhilá ko e kautaha fakapisinisi ‘a e pule’angá kuo pau ke totongi ‘inasi ‘a e poate ‘uhilá ki he pule’angá ‘i he ta’u fakapa’anga kotoa. ‘Oku fakafuofua kihe $1.9 miliona ‘a e ‘inasi ‘o e pule’angá mei he kautaha ‘uhilá ‘i he ta’u fakapa’anga ko eni na’e toki ‘osí.

Koe’uhi ko e taha eni ‘a e ngaahi sevesi ‘a e pule’angá ma’ae kakai ‘o e fonuá, ‘oku mahu’inga ‘aupito ke ‘oua ‘e fu’u mamafa ‘a e totongi ngaue’aki ki he ‘uhilá he ko e konga ia ‘o ‘enau tokoni ki he kakaí. ‘Oku tonu ke fakamalumalu ‘a e tokoni ko eni ‘i he ‘uhinga ko e tau’i ‘o e uesia fakapa’anga ‘a e fonua mei he COVID-19.

Tokoni ‘a e pule’anga (subsidy)

Ko e ’uhi ‘oku mahu’inga ki he pule’angá ‘a e sevesi ‘uhila ki he kakaí, ko ia ‘oku foaki ai ‘e he pule’angá mei falepa’anga ha tokoni (subsidy) ki he kautaha ‘uhilá‘i he taumu’a ke tokoni ke fakasi’isi’i ‘a e mafasia ‘a e kakaí ‘i he totongi ‘uhilá.

Ko e tokoni ko eni ‘oku fakafuofua ki he $1.7 miliona ‘i he mahina ‘e 12. Ko e founga anga maheni ‘i he pule’anga kuo ‘osí, na’e hanga ‘e he kautaha ‘uhila ‘o tomu’a to’o ‘a e tokoní (subsidy) mei he ‘inasi (dividend) ‘o e pule’angá pea koe palanisí pea toki ‘ave ki he pule’angá. Hange ko ení, kapau koe ‘inasi ke ‘ave mei he kautaha ‘uhilá ki he pule’angá ko e $1.9 miliona, ‘e to’o ‘e he kautaha ‘uhila ia ‘a e $1.7 miliona ko e pa’anga tokoni mei he pule’angá ki he kautaha ‘uhilá pea ko e palanisi ko e $0.2 miliona ko ia ‘e toki ‘ave ki he pule’angá.

Kaikehe ‘i he hu mai ‘a e pule’anga ko eni ‘o Pohiva Tu’i’onetoá kuo nau liliu ‘e nautolu ‘a e founga ngaue ko ení. ‘A ia ke tomu’a foaki ange ‘e he kautaha ‘uhila ia ‘a e totongi ‘inasi (dividend) kotoa ki he pule’angá pea ‘e toki hanga ‘e he pule’angá ‘o foaki ange ‘a e tokoni (subsidy) ki he kautaha ‘uhilá.

Ko e me’a ‘oku mālié kuo ‘osi ‘ave ‘e he kautaha ‘uhilá ia ‘a e ‘inasi ‘o e pule’angá ki fale pa’anga ka ‘oku a’u mai ki he ‘ahó ni ‘oku ma’u ‘a e fakamatala ‘oku te’eki ke foaki ange ‘e he pule’angá ia ‘a e tokoní (subsidy) ki he kautaha ‘uhila.

Totongi ‘a e maama hala

‘I he pule’anga kuo ‘osí na’e ‘osi ‘i ai pe ‘a e pa’anga pau mei fale pa’anga (allocation) ke tokoni ki hono totongi ‘o e maama ‘oku ulo ‘i he ngaahi hala pule’angá. Ko e fatongia totonu pe foki ia ‘o e pule’angá ko e sevesi (public good) ke tokoni ki he fefononga’aki ‘a e kakaí ‘i he po’ulí pea ‘oku fakapa’anga ‘e he pule’angá mei he tukuhau ‘a e kakaí pe ko ha tokoni mei muli.

Ko e me’a pango ia kapau kuo tu’utu’uni ‘a e pule’angá ia ke to e hanga ‘e he kautaha ‘uhilá ‘o fakakaukau’i ha pa’anga ke totongi ‘aki ‘a e ulo e maama hala pule’angá. Ko e me’a leva ‘oku hokó ko e to e tata aipe ki he kato ‘o e kakaí. ‘Oku ‘ikai ko ha tata tu’o taha ka ko e toutou tata, ‘o tata ‘i he totongi tukuhau pea to e tata ‘i he totongi ‘a e hiki ‘o e totongi ngaue’aki ki he ‘uhilá.

Felave’i ‘a e ‘uhila mo e ngaahi fakamole kehe ‘a e pule’anga

Koe’uhi ko e hoko ‘a e ngaahi me’á ni ‘oku tau fifili ai ki he makatu’ungá pe ‘oku fakapotopoto pe ‘ikai. Na’e mei lava pe nai ‘o ta’ofi ha to e hiki ‘a e ‘uhila neongo ‘a e hiki ‘a e lolo?

Ko e liliu ko ia ‘a e founga ngāue ki he foaki ‘o e ‘inasi ‘a e pule’angá (dividend) pehe ki he totongi tokoní (subsidy) ‘oku ne ‘omai ‘a e fo’i ‘ata ko eni. ‘Uluaki ‘oku ‘i ai ‘a e mano’osia fakapa’anga ‘a e pule’angá pea ‘oku ‘ikai ha pa’anga tu’unga ai ‘enau tu’utu’uni ke totongi ange ‘e he kautaha ‘uhila ‘a e ‘inasí (dividend) ‘o ‘oua toe to’o ‘a e tokoní (subsidy). Ua, ‘oku ‘i ai ngaahi fakamole ‘a e pule’angá ‘oku toe mahu’inga ange ki he pule’angá ‘i he tokoni (subsidy) ki he kautaha ‘uhilá ke fakama’ama’a ‘a e ‘uhila ki he kakaí. 

‘E fai leva ‘a e fehu’i pe ko e hā ha me’a ‘oku to e mahu’inga ange ki he pule’angá ‘i he ma’ama’a ‘a e ‘uhilá ki he kakaí, pea ‘oku pehe ni ‘a e talí. Kuo ‘osi toutou fakaha ‘e he Palēmiá mo e pule’anga ko ení ko e fiema’u vivilí ko e tanu halá pea ‘i he mahino ko iá he’ikai hala ke tau pehe ko e seniti ‘oku fakaeveeve ‘e he pule’angá mei he ngaahi feitu’u kotoa ‘e feinga’i ke fakakakato ‘a ‘enau taumu’a ngaue ko iá. ‘Ikai ngata ai kuo tukupā foki ‘a e Palēmiá ke fakahoko ‘a e polokalama lotu ‘aukai ki he ngaahi vahe fonua ‘a ia ‘e laukilu hono ngaahi fakamole pea he’ikai hala ke  tau pehe ‘oku feinga ‘a e pule’anga ke tanaki ha seniti ke fakahoko ‘aki mo e polokalama ko iá.

‘Oku taau nai ke kei fai ‘a e ngaahi fakamole ko eni kae sisina faka’ikonomika ‘a e kakai mei he totongi tukuhau mo e totongi ‘uhila mo ha to e totongi kehe pe ‘e fua ‘e he kakai lolotonga ‘a e mano’osia fakapa’anga ko eni?

 

 

Views 1543

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…