Sports
Tō tau e sitā hiki me’a mamafa ‘a Tongá - Maamaloa Lolohea

Kuo fakahā mai mei he The Ocenia Weightlifting Federation ‘enau fie kaungā mamahi…


Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies, Israel…


Sports
Tukupā Billy Vunipola ke nofo māteaki ki ‘Ingilani

Na’e kau foki ‘a e kaveinga ‘e feinga ‘a e Sea ‘o e Poate…


Sports
‘Ikai fa’a tatali tokolahi ke mamata’i ‘ene toe foki maí

Kuo hangē kuo nga’utu ‘a māmani ‘i he kei hokohoko atu ‘a hono…


Sports
Fakafisi CEO ‘a e NRL, Todd Greenberg

Kuo fakahā faka’ōfisiale ‘a e fakafisi ‘a e pule lahi ‘a e NRL,…


Sports
Faka’ilo ‘e he fāmilí kautaha helikopeta ne mate ai ‘a Kobe Bryant

Kuo tuku atu ‘e he ngaahi fāmili ‘e 4 mei he kau pekia ‘e toko 8 he fakatamaki…


Sports
Beaudent Barrett ‘a e tokotaha ‘aka fakahū kovi taha he tesi fakavaha’a…

Kuo tuku mai ‘e he websites Saute ‘Afilika koe goalkickers.co.za ‘a e…


Sports
Lakasi Vermeulen ‘a Billy Vunipola he fili fakahā loto ki he fika 8 lelei…

Kuo tuku’i hake ‘e he uepisaiti ‘akapulu ko e RugbyPass ‘a e ola…


Sports
‘Ikai toe fo‘ofo‘ou Solomone Kata ki he ‘iunioní

Kuo to’oa pē ‘a e loto ‘a e faiako ‘a e Brumbies, Pete Hewat ‘ia…


Sports
Vevela’i Toloa Old Boys e Marist ‘Apifo’oú ke ikuna’i fe’auhi ‘a Hihifó

Na’e ‘ikai ke toe lēvei pe faka’ilonga fehu’i ‘a e teuteu…


Sports
Fakatau tuki Andrew Fifita ‘ene mama fakamanatu va’inga tu’o 100 ke tokoni…

Kuo fokotu’u ‘e he kalapu NRL ‘a e Cronulla Sharks fakataha mo e kalapu…


Sports
Fakamo’oni kalapu Penarol mei ‘Ulukuei mo e ongo to’a ‘a e ‘Ikalé

Kuo ala mai ‘a e kalapu Penarol ‘i ‘Ulukueí ‘o unuhi atu…


Sports
Tufa atu tokoni Toni Finau ki he fānau ako ‘i Utah

Ko e taimi momoko mo sinou eni ‘i he vahefonua Utah ‘i ‘Ameliká,…


Sports
Ta’ofi sitā ‘a e Eels ‘i Fisi ke hā ‘i he fakamaau’angá

‘Oku mahino eni ‘e ‘ikai kau atu ‘a e sitā ‘a e Parramatta…


Sports
Fakahoko Piutau fo’i tēkolo ‘oku ‘uhinga ai ‘ene totongi mamafa tahá

‘Oku kei ‘āvea atu ‘a ‘Iulope ‘i he fo’i tēkolo fakaholo…